„Wtedy tam, nad rzeką Achawa, ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i abyśmy uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 8,21

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 3:1

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta przez Łukasza świętego napisana
O Przekładzie
3:1
Potym piątegonastego roku za panowania Tyberiusza cesarza, za Poncjusza Piłata, starosty judzkiego, a za Heroda, króla galilejskiego, a za Filipa, brata jego, króla iturejskiego i trachonickiej ziemice i za Lizaniasza, abileńskiego króla.
3:2
Gdy nawyższemi kapłany byli Annas i Kajafasz, stało się słowo Pańskie do Jana, Zachariaszowego syna, na puszczy.
3:3
A tak przyszedł do wszytkiej krainy leżącej nad Jordanem, opowiedając krzest uznania na odpuszczenie grzechów.
3:4
Jako jest napisano w księgach powieści Ezajasza proroka, który tak mówi: Głos wołającego na puszczy; gotujcież drogę Pańską, czyńcież proste ścieżki jego.
3:5
Każda dolina będzie napełniona, a każda góra i pagórek zniżon będzie, a miejsca krzywe staną się prostymi, a nierówne drogi równymi będą.
3:6
I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże.
3:7
Tedy mówił zgromadzeniu ludzi przychodzących, aby byli okrzczeni od niego. Narodowie żmijów! I któż to wam okazał, żebyście uciekali przed gniewem przyszłym?
3:8
Przynoścież tedy pożytki godne ku uznaniu, a nie poczynajcie mówić sami u siebie: Ojca mamy Abrahama. Abowiem wam powiedam, iżby też mógł Bóg z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
3:9
Aleć już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest; a przetoż każde drzewo nie przynoszące owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone.
3:10
Tedy go pytał lud mówiąc: Cóż tedy czynić będziem?
3:11
A on im odpowiedziawszy rzekł: Kto ma dwie sukni, niech podzieli z tym, co nie ma; a kto ma potrawy, niech także uczyni.
3:12
Zatym przyszli i celnicy, aby byli krzczeni i rzekli k niemu: Mistrzu! Cóż mamy czynić?
3:13
Ale im on powiedział: Nic więcej nie wyciągajcie jedno to, co wam postanowiono.
3:14
Pytali go też i żołnierze mówiąc: A my cóż wżdy czynić mamy? Tedy im odpowiedział: Żadnego nie tłuczcie ani potwarzajcie, ale miejcie dosyć na swej zapłacie.
3:15
A gdy się lud nadziewał i myslili wszyscy w sercach swych o Janie, jesliby on był Krystus.
3:16
Odpowiedział Jan mówiąc wszytkim: Chociażci ja was krzczę wodą, aleć idzie, który jest możniejszy niż ja, któremu ja nie jestem godzien, abych miał rozwiązać rzemień u trzewików; tenci was będzie krzcił Duchem świętym i ogniem.
3:17
Który ma łopatę w ręku swych, a wychędoży boisko swoje i zbierze pszenicę do szpiklerza swego, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
3:18
A tak wiele inych rzeczy napominając opowiedał ludowi.
3:19
Tedy Herod król, karan był od niego dla Herodiady, żony Filipa, brata jego, i dla wszytkich złości, które czynił.
3:20
Przydał też i to nad wszytko, iż wsadził Jana do więzienia.
3:21
I stało się, gdy był krzczon wszytek lud i Jezus był okrzczon i modlił się, tedy się niebo otworzyło.
3:22
A zstąpił nań Duch święty w osobie cielesnej jako gołębica i stał się głos z nieba mówiąc: Ty jesteś on namilszy Syn mój. W tobieć przestawam.
3:23
Tedy Jezus poczynał być jakoby we trzechdziesiąt lat, gdy jeszcze mnimano, żeby był synem Józefowym, który był syn Heli.
3:24
Który był syn Matat, który był syn Lewi, który był syn Melchy, który był syn Janna, który był syn Józefa.
3:25
Który był syn Matatiasza, który był syn Amosa, który był syn Nauma, który był syn Esli, który był syn Nagge.
3:26
Który był syn Maat, który był syn Matatiasza, który był syn Semei, który był syn Józefa, który był syn Juda.
3:27
Który był syn Joanna, który był syn Resa, który był syn Zorobabela, który był syn Salatiela, który był syn Nery.
3:28
Który był syn Melchy, który był syn Addy, który był syn Kosam, który był syn Elmodam, który był syn Er.
3:29
Który był syn Joze, który był syn Eliezer, który był syn Jorym, który był syn Mata, który był syn Lewi.
3:30
Który był syn Symeonów, który był syn Juda, który był syn Józefa, który był syn Jonama, który był syn Eliakim.
3:31
Który był syn Melea, który był syn Menam, który był syn Matata, który był syn Natana, który był syn Dawida.
3:32
Który był syn Jesse, który był syn Obed, który był syn Booz, który był syn Salmon, który był syn Naason.
3:33
Który był syn Aminadab, który był syn Aram, który był syn Ezron, który był syn Fares, który był syn Juda.
3:34
Który był syn Jakub, który był syn Izaaka, który był syn Abrahama, który był syn Tare, który był syn Nachorów.
3:35
Który był syn Saruch, który był syn Ragaw, który był syn Faleg, który był syn Heber, który był syn Sale.
3:36
Który był syn Arfarad, który był syn Sem, który był syn Noe, który był syn Lamecha.
3:37
Który był syn Matusala, który był syn Enocha, który był syn Jared, który był syn Mahalaleel, który był syn Kainan.
3:38
Który był syn Henos, który był syn Set, który był syn Adamów, który był syn Boży.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I odpowiedział Samuel ludowi: Nie bójcie się: Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca.
I Sam 12:20

W Chrystusie

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Jan 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział Izraelitom że żadne zwierzę morskie nie może być przez nich zjedzone za wyjątkiem tych które posiadają płetwy i łuski (III Mojż 11:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Łuk 8:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić