„Nie mówięć tego, abym was potępiać miał; bom przedtem powiedział, iż wy w sercach naszych tak jesteście, żebyśmy radzi z wami społecznie umierali i społecznie żyli.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Koryntów 7,3

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 2:52

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta przez Łukasza świętego napisana
1I stało się za onych czasów, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszytkie ziemie. 2(A ten pierwszy popis był za starosty syryjskiego Cyreniusza). 3A przetoż wszyscy szli ku popisowi, każdy do miasta swego. 4Szedł też i Józef od Galilejej z miasta Nazaret ku Juda, do miasta Dawidowego, które zową Betleem, dlatego iż był z domu i z narodu Dawidowego. 5Aby był popisan z Marią, poslubioną sobie żoną, która była brzemienna. 6I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, których porodzić miała. 7Porodziła syna swojego pierworodnego, a uwinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie dlatego, iż im miejsca nie było w gospodzie. 8W tejże krainie byli pastyrze leżąc na polach i nocną straż trzymając nad stadem swem. 9A oto anioł Pański z nagła k nim przyszedł, a jasność Pańska oświeciła je zewsząd i lękli się wielką bojaźnią. 10Tedy im rzekł anioł: Nie bójcież się, abowiemci oto oznajmuję wam wesele wielkie, które będzie wszytkiemu ludowi. 11Iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Krystus Pan w mieście Dawidowem. 12I będziecie ten mieć znak, znajdziecie niemowiątko uwinione w pieluszki i leżące w żłobie. 13A wnet z onym aniołem przyszło wiele zastępów niebieskich, chwaląc Boga i mówiąc: 14Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, przeciw ludziam dobra wola. 15Potym gdy odeszli aniołowie od nich do nieba, tedy pastyrze oni mówili jedni do drugich: Pódźmyż już aż do Betleem, a oglądajmy tę sprawę, którą nam Pan oznajmił. 16A tak spiesznie przyszli i naleźli Marią z Józefem i niemowiątko leżące w żłobie. 17I gdy ujzreli, rozsławiali to, co im było powiedziano o dzieciątku onem. 18A wszyscy, którzy to słyszeli, co mówili do nich pastyrze, dziwowali się. 19Tedy Maria to wszytko zachowywała, znaszając to do serca swego. 20I wrócili się pastyrze wysławiając i chwaląc Boga, za to wszytko, co słyszeli i widzieli, jako im powiedano. 21A gdy przyszedł dzień ósmy, iżby obrzezano dzieciątko, tedy imię jego nazwano jest Jezus, które było mianowano od anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło. 22Gdy się też wypełniły dni oczyściania Mariej wedle zakonu Mojżeszowego, przywiedli go do Jeruzalem, aby go stawili Panu. 23(Jako było opisano w zakonie Pańskim: Wszelki mężczyzna pierworodny, świętym Pańskim będzie). 24A temu, aby oddali ofiarę wedle tego, co jest powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic abo dwoje gołąbiąt. 25A oto był niektóry w Jeruzalem, któremu imię było Symeon, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekawając pociechy izraelskiej, a Duch święty był nad nim, 26I oznajmiono mu to było przez Ducha świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Krystusa onego Pańskiego. 27Ten z natchnienia Ducha świętego przyszedł do kościoła, a gdy rodzicy wwiedli dzieciątko Jezusa, aby zań uczynili wedle zwyczaju zakonnego. 28Tedy on wziąwszy go na ręce swe, błogosławił Boga mówiąc: 29Teraz Panie odpuszczasz sługę twego w pokoju, według słowa twego. 30Gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje. 31Któreś zgotował przed oczyma wszytkich narodów. 32Światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu twego izraelskiego. 33A tak ociec i matka jego dziwowali się temu, co powiedziano o nim. 34I błogosławił im Symeon, mówiąc do Mariej matki jego: Oto ten położon jest na upad i na powstanie wielu ich w Izraelu i na znak, któremu się sprzeciwić będą. 35(Ktemu i duszę twą przeniknie miecz), aby były objawione mysli z wiela serc. 36Była też i Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser, ta już była barzo podeszła w leciech, a siedm lat żyła z mężem od panieństwa swego. 37I będąc wdową około ośmidziesiąt i czterzech lat, nie odchadzała od kościoła, a poszcząc i modląc się służyła Bogu w nocy i we dnie. 38Ta przyszedszy tegoż czasu, chwaliła też Pana i powiedała o nim wszytkim, którzy oczekawali odkupienia w Jeruzalem. 39A tak oni odprawiwszy wszytko wedle zakonu Pańskiego, wrócili się ku Galilejej, do Nazaret miasta swego. 40A podrastało dzieciątko, a umocniło się w duchu, będąc pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. 41Tedy rodzicy jego chodzili na każdy rok do Jeruzalem na święto wielkonocne. 42A gdy już był we dwunaście leciech, tedy oni szli do Jeruzalem, wedle zwyczaju święta. 43I gdy się dni wypełniły, oni się wrócili, a zostało dzieciątko Jezus w Jeruzalem, o czym nie wiedział Józef i matka jego. 44A mniemając, żeby był w towarzystwie, szli w drogę dzień jeden, a szukali go miedzy krewnymi i znajomemi. 45A gdy go nie naleźli, wrócili się do Jeruzalem, szukając go. 46Potym po trzeciem dniu naleźli go siedzącego w kościele miedzy doktory, a on ich słucha i pyta się ich. 47Wszyscy tedy, którzy go słuchali, zdumiewali się nad rozumem i nad odpowiedziami jego. 48A ujzrawszy go zadziwili się. Tedy k niemu rzekła matka jego: Synu! Przeczżeś nam tak uczynił? Oto ociec twój i ja frasując się szukalichmy cię. 49Ale on rzekł do nich: Cóż jest, żeście mię szukali? Zażeście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba mnie być? 50Lecz oni nie zrozumieli słów, które im mówił. 51A tak szedszy z nimi, przyszedł do Nazaret, a był ich posłuszen. Matka też jego wszytko to zachowywała w sercu swem. 52Jezus też pomnażał się w mądrości i we wzroście i w łasce u Boga i u ludzi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
NBG Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia zawsze wspomina o tym że ludzie idąc do Jerozolimy szli "w górę". Dzieje się tak dlatego ponieważ miasto leży na wzgórzu, dlatego też obojętnie z jakiego kierunku by się do niego zbliżało, droga zawsze będzie prowadziła pod górę.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości...
I Piotr 2:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić