„Po czym Dawid powiedział do kapłana Abjatara, syna Achimeleka: Przynieś mi tu efod. Zatem Abjatar przyniósł Dawidowi efod.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Samuela 30,7

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 2:19

Tytuł oryginalny
Ewanjelija święta przez Łukasza świętego napisana
O Przekładzie
2:1
I stało się za onych czasów, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszytkie ziemie.
2:2
(A ten pierwszy popis był za starosty syryjskiego Cyreniusza).
2:3
A przetoż wszyscy szli ku popisowi, każdy do miasta swego.
2:4
Szedł też i Józef od Galilejej z miasta Nazaret ku Juda, do miasta Dawidowego, które zową Betleem, dlatego iż był z domu i z narodu Dawidowego.
2:5
Aby był popisan z Marią, poslubioną sobie żoną, która była brzemienna.
2:6
I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, których porodzić miała.
2:7
Porodziła syna swojego pierworodnego, a uwinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie dlatego, iż im miejsca nie było w gospodzie.
2:8
W tejże krainie byli pastyrze leżąc na polach i nocną straż trzymając nad stadem swem.
2:9
A oto anioł Pański z nagła k nim przyszedł, a jasność Pańska oświeciła je zewsząd i lękli się wielką bojaźnią.
2:10
Tedy im rzekł anioł: Nie bójcież się, abowiemci oto oznajmuję wam wesele wielkie, które będzie wszytkiemu ludowi.
2:11
Iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Krystus Pan w mieście Dawidowem.
2:12
I będziecie ten mieć znak, znajdziecie niemowiątko uwinione w pieluszki i leżące w żłobie.
2:13
A wnet z onym aniołem przyszło wiele zastępów niebieskich, chwaląc Boga i mówiąc:
2:14
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, przeciw ludziam dobra wola.
2:15
Potym gdy odeszli aniołowie od nich do nieba, tedy pastyrze oni mówili jedni do drugich: Pódźmyż już aż do Betleem, a oglądajmy tę sprawę, którą nam Pan oznajmił.
2:16
A tak spiesznie przyszli i naleźli Marią z Józefem i niemowiątko leżące w żłobie.
2:17
I gdy ujzreli, rozsławiali to, co im było powiedziano o dzieciątku onem.
2:18
A wszyscy, którzy to słyszeli, co mówili do nich pastyrze, dziwowali się.
2:19
Tedy Maria to wszytko zachowywała, znaszając to do serca swego.
2:20
I wrócili się pastyrze wysławiając i chwaląc Boga, za to wszytko, co słyszeli i widzieli, jako im powiedano.
2:21
A gdy przyszedł dzień ósmy, iżby obrzezano dzieciątko, tedy imię jego nazwano jest Jezus, które było mianowano od anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło.
2:22
Gdy się też wypełniły dni oczyściania Mariej wedle zakonu Mojżeszowego, przywiedli go do Jeruzalem, aby go stawili Panu.
2:23
(Jako było opisano w zakonie Pańskim: Wszelki mężczyzna pierworodny, świętym Pańskim będzie).
2:24
A temu, aby oddali ofiarę wedle tego, co jest powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic abo dwoje gołąbiąt.
2:25
A oto był niektóry w Jeruzalem, któremu imię było Symeon, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekawając pociechy izraelskiej, a Duch święty był nad nim,
2:26
I oznajmiono mu to było przez Ducha świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Krystusa onego Pańskiego.
2:27
Ten z natchnienia Ducha świętego przyszedł do kościoła, a gdy rodzicy wwiedli dzieciątko Jezusa, aby zań uczynili wedle zwyczaju zakonnego.
2:28
Tedy on wziąwszy go na ręce swe, błogosławił Boga mówiąc:
2:29
Teraz Panie odpuszczasz sługę twego w pokoju, według słowa twego.
2:30
Gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje.
2:31
Któreś zgotował przed oczyma wszytkich narodów.
2:32
Światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu twego izraelskiego.
2:33
A tak ociec i matka jego dziwowali się temu, co powiedziano o nim.
2:34
I błogosławił im Symeon, mówiąc do Mariej matki jego: Oto ten położon jest na upad i na powstanie wielu ich w Izraelu i na znak, któremu się sprzeciwić będą.
2:35
(Ktemu i duszę twą przeniknie miecz), aby były objawione mysli z wiela serc.
2:36
Była też i Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser, ta już była barzo podeszła w leciech, a siedm lat żyła z mężem od panieństwa swego.
2:37
I będąc wdową około ośmidziesiąt i czterzech lat, nie odchadzała od kościoła, a poszcząc i modląc się służyła Bogu w nocy i we dnie.
2:38
Ta przyszedszy tegoż czasu, chwaliła też Pana i powiedała o nim wszytkim, którzy oczekawali odkupienia w Jeruzalem.
2:39
A tak oni odprawiwszy wszytko wedle zakonu Pańskiego, wrócili się ku Galilejej, do Nazaret miasta swego.
2:40
A podrastało dzieciątko, a umocniło się w duchu, będąc pełne mądrości i łaska Boża była nad nim.
2:41
Tedy rodzicy jego chodzili na każdy rok do Jeruzalem na święto wielkonocne.
2:42
A gdy już był we dwunaście leciech, tedy oni szli do Jeruzalem, wedle zwyczaju święta.
2:43
I gdy się dni wypełniły, oni się wrócili, a zostało dzieciątko Jezus w Jeruzalem, o czym nie wiedział Józef i matka jego.
2:44
A mniemając, żeby był w towarzystwie, szli w drogę dzień jeden, a szukali go miedzy krewnymi i znajomemi.
2:45
A gdy go nie naleźli, wrócili się do Jeruzalem, szukając go.
2:46
Potym po trzeciem dniu naleźli go siedzącego w kościele miedzy doktory, a on ich słucha i pyta się ich.
2:47
Wszyscy tedy, którzy go słuchali, zdumiewali się nad rozumem i nad odpowiedziami jego.
2:48
A ujzrawszy go zadziwili się. Tedy k niemu rzekła matka jego: Synu! Przeczżeś nam tak uczynił? Oto ociec twój i ja frasując się szukalichmy cię.
2:49
Ale on rzekł do nich: Cóż jest, żeście mię szukali? Zażeście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba mnie być?
2:50
Lecz oni nie zrozumieli słów, które im mówił.
2:51
A tak szedszy z nimi, przyszedł do Nazaret, a był ich posłuszen. Matka też jego wszytko to zachowywała w sercu swem.
2:52
Jezus też pomnażał się w mądrości i we wzroście i w łasce u Boga i u ludzi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus miał około 30 lat kiedy rozpoczęła się jego służba (Łuk 3,23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!
I Mojż 15:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić