„Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie.”

Biblia Warszawska: Księga Rut 1,17

Biblia Brzeska
Księga: Dzieje Apostolskie 3:11

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi Łukasza świętego których napis jest Dzieje abo Sprawy apostolskie
O Przekładzie
3:1
Tedy Piotr i Jan szli społu do kościoła w godzinę modlitwy, dziewiątą.
3:2
A niektóry chromy, jeszcze z żywota matki swojej był noszon, którego ustawicznie kładziono u brany kościelnej, którą zwano Nadobną, aby prosił jałmużny od tych, którzy szli do kościoła.
3:3
Ten gdy ujzrał Piotra i Jana wchodzące do kościoła, prosił, aby od nich wziął jałmużnę.
3:4
A tak Piotr i Jan pilnie nań patrząc oczyma swojemi rzekli: Patrz na nas!
3:5
Tedy on patrzał, nadziewając się co wziąć od nich.
3:6
Ale mu Piotr powiedział: Srebrać ani złota nie mam; lecz co mam, to tobie dawam: W imię Jezusa Krystusa Nazareńskiego wstań, a chodź.
3:7
A ująwszy prawą jego rękę, podniósł go, i wnet były umocnione nogi jego i kostki.
3:8
Wyskoczywszy tedy, stanął i chodził, i wszedł z nimi do kościoła, a chodząc skakał i chwalił Boga.
3:9
I ujzrał wszytek lud, iż chodził a chwalił Boga.
3:10
A poznali go, iż to on był, który dla jałmużny siadał u brany Nadobnej kościelnej; i napełnieni są strachu i zdumienia nad tym, co się było przydało jemu.
3:11
Gdy się tedy trzymał on chromy, który był uzdrowion, Piotra i Jana, zbieżał się wszytek lud ku nim do przysionka, który był zwan Salomonów, ulęknąwszy się.
3:12
Co widząc Piotr, tak mówił do ludu: Mężowie izraelscy! Cóż się temu dziwujecie? Abo przeczeście na nas udali oczy wasze, jakobychmy to mocą i świątobliwością naszą uczynili, iż ten to chodzi?
3:13
Bóg on Abrahamów, Izaaków i Jakubów, a Bóg ojców naszych, uwielbiłci Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaprzeliście się go przed Piłatem, gdyż go on wolnym być osądził.
3:14
Aleście wy się onego świętego i sprawiedliwego zaprzeli, a żądaliście, aby wam darował mężobójcę.
3:15
I zamordowaliście sprawcę żywota, którego Bóg wzbudził od umarłych, a mychmyć są świadkowie jego.
3:16
A przez wiarę w imię jego, tego, którego teraz widzicie i znacie, utwirdziło imię jego; a wiara, która przezeń jest, dała temu to całe zdrowie przed wami wszytkimi.
3:17
Aleć teraz, bracia! Wiem, żeście z niewiadomości to uczynili, tak jako i książęta wasze.
3:18
Leczci Bóg, to co przez usta wszech swoich proroków opowiedział, iż Krystus cirpieć miał, tak wypełnił.
3:19
A przetoż uznajcie się, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, gdyż przyszły czasy ochłodzenia od obliczności Pańskiej.
3:20
A posłał wam onego, który był przed tym opowiedzian, Jezusa Krystusa.
3:21
Któremuć potrzeba być w niebie, aż do czasów naprawienia wszech rzeczy, które opowiedział Bóg od wieku przez usta wszech swych świętych proroków.
3:22
Abowiem mówił Mojżesz do ojców: Proroka wzbudzi wam Pan, Bóg wasz, z braciej waszej, jako mnie; a będziecie go słuchać we wszytkim, cokolwiek wam powie.
3:23
I zstanie się to, że kto nie będzie słuchał proroka onego, będzie wykorzenion z ludu.
3:24
Aleć i wszyscy prorocy od Samuela i ini, którzy po nich byli, ile ich kolwiek prorokowało, też wszyscy o tych dnioch powiedali.
3:25
Wyście są syny prorockimi i przymierza, które postanowił Bóg z ojcy naszemi mówiąc do Abrahama: Iż w potomstwie twoim błogosławieństwa dostąpią wszytki narody na ziemi.
3:26
Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swojego Jezusa, posłał, któryby wam błogosławił, odwracając każdego od jego złości.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój się i Nie lękaj się!
V Mojż 1:21

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszy raz gdy Jeremiasz nazywa się "prorokiem" jest to w Księdze Jeremiasza (Jer 20:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić