„Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Jana 1,9

Biblia Brzeska
Księga: Dzieje Apostolskie 1:26

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi Łukasza świętego których napis jest Dzieje abo Sprawy apostolskie
O Przekładzie
1:1
Wyprawiłem pirwsze księgi, Teofile! O wszytkim, co poczynał Jezus czynić i uczyć.
1:2
Aż do dnia tego, w który dawszy rozkazanie apostołom przez Ducha świętego, które był obrał, wzięt jest ku górze.
1:3
Którym się też sam potym, gdy był umęczon zstawił żywym w wielu niewątpliwych znakach, przez czterdzieści dni się im ukazując i powiedając ty rzeczy, które ku królestwu Bożemu należą.
1:4
A zebrawszy je rozkazał im, aby nie odchadzali z Jeruzalem, ale iżby czekali obietnice Ojcowej, którąście słyszeli ode mnie.
1:5
Abowiem Jan krzciłci wodą, ale wy będziecie pokrzczeni Duchem świętym po niewielu tych dni.
1:6
A tak oni zszedszy się, pytali go mówiąc: Panie! Zali w tym czasie naprawisz królestwo izraelskie?
1:7
Lecz on rzekł do nich: Nie waszać rzecz znać czasy i chwile, które Ociec w swej własnej mocy położył.
1:8
Ale weźmiecie moc Ducha świętego, gdy przyjdzie na was i będziecie mi świadki w Jeruzalem i we wszytkim Juda i w Samarjej, aż i do ostatecznych ziem.
1:9
A to rzekszy, gdy oni patrzali, podniesion jest, a obłok porwał go od oczu ich.
1:10
I gdy tak pilnie oczy swe podnosili w niebo, a on szedł, oto dwa mężowie tuż stanęli przy nich w białych szatach.
1:11
Którzy też rzekli: Mężowie Galilejczycy! Przeczże stoicie, patrzając w niebo? Ten Jezus, który wzgórę wzięt jest od was w niebo, takci przyjdzie, jakoście widzieli go idącego do nieba.
1:12
Tedy się wrócili do Jeruzalem od góry, którą zową Oliwną, co jest blisko Jeruzalem, tak daleko, jakoby szabat chodu.
1:13
A gdy weszli, wstąpili na salę kędy mieszkali Piotr i Jakub i Jan i Andrzej i Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeuszów, Szymon Zelotes i Judas, Jakubów brat.
1:14
Cić wszyscy trwali zgodnie na modlitwie i prośbach z żonami i z matką Jezusową i z bracią jego.
1:15
W tychże tam czasiech, powstawszy Piotr w pośrodek zwolenników rzekł: (a było ich w kupie mianowicie tam na onym miejscu jakoby sto i dwadzieścia).
1:16
Mężowie bracia! Potrzebać się było wypełnić Pismu onemu, które opowiedział Duch święty przez usta Dawidowe o Judaszu, który był przewodnikiem w drodze onym, co pojmali Jezusa.
1:17
Abowiemci był policzon miedzy nas i dostał był cząstki tego urzędu.
1:18
A przetoż on dostał był rolej z najmu złościwego, a obiesiwszy się, rozpukł się na poły i wypłynęły trzewa jego.
1:19
I jawnoć to jest wszytkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazwano pole ono własnym ich językiem Akeldama, to jest rola krwie.
1:20
Abowiem napisano w księgach Psalmów: Niechaj będzie mieszkanie jego opustoszone, a niech nikt nie będzie, kto by w nim mieszkał i przełożeństwo jego niechaj weźmie drugi.
1:21
A tak potrzeba z tych mężów, którzy się z nami złączyli po wszytek ten czas, jako Pan Jezus sprawował urząd swój miedzy nami,
1:22
Począwszy od krztu Janowego, aż do tego dnia, w który jest wzięt ku górze od nas, aby jeden z nich był z nami świadkiem zmartwychwstania jego.
1:23
A przetoż postawili dwu: Józefa, którego zwano Barsabas, a który miał przezwisko Sprawiedliwy, i Macieja.
1:24
Mówili tedy modląc się: Ty Panie! Który znasz serca wszytkich, ukaż nam, któregoś obrał z tych dwu.
1:25
Aby wziął dział urzędu tego i apostolstwa, od którego się obłądził Judasz, aby odszedł na miejsce swe.
1:26
A tak położyli losy ich i padł los na Macieja, który za spólnym wszech zwoleniem, przyłączon jest ku jedennaście apostołom.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nobach zdobył miasto i nazwał je swoim imieniem (IV Mojż 32:42).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
I Tes 5:2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić