„I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem.”

Biblia Tysiąclecia: Apokalipsa św. Jana 8,3

Biblia Brzeska
Księga: 2 Księga Mojżeszowa 2:3

Tytuł oryginalny
Wtóre Księgi Mojżeszowe które zową Exodus
1A wyszedł mąż niektóry, z narodu Lewi i pojął żonę tegoż rodu Lewitowego. 2Która niewiasta począwszy porodziła syna, a widząc dziecię nadobne kryła go przez trzy miesiące. 3Ale gdy go już dalej zataić nie mogła, wzięła skrzyneczkę z sitowia, którą polepiła klijem i smołą, a włożywszy w nię dzieciątko, puściła je miedzy trzcinę przy brzegu rzeki. 4I stała z daleka siostra jego, chcąc wiedzieć co się z niem stanie. 5Tedy córka faraonowa, która się przyszła kąpać do rzeki, gdy się panny jej służebne po brzegu rzeki przechadzały i ujzrała skrzyneczkę miedzy trzciną i posłała jednę pannę, aby ją wyjęła. 6Tam, gdy ją otworzyła, ujzrała dzieciątko płaczące. I rozlitowawszy się nad niem, rzekła, iż to dziecię jest hebrejskie. 7Potym siostra jego rzekła do córki faraonowej: A chceszże, ja pójdę mamki hebrejskiej zawołam, iż ci to dziecię odchowa. 8Tedy na to przyzwoliła córka faraonowa, a tak szedszy ona dzieweczka zawołała matki dziecięcej. 9Której rzekła córka faraonowa: Weźmi to dziecię i chowaj mi je, a ja tobie dam zapłatę twoję. I wziąwszy niewiasta dziecię, chowała je. 10A gdy podrosło, przywiodła je do córki faraonowej, która je miała za syna, dawszy mu imię Mojżesz, przeto że go wywlokła z wody. 11A czasu niektórego, gdy dobrze podrósł Mojżesz, nawiedzał bracią swą, a widząc ich ciężkość, obaczył jednego Egiptcjanina, który bił Hebrejczyka jednego z braciej jego. 12A obejzrawszy się i tam i sam, widząc, że nikogo nie było, zabił Egiptcjanina i zagrzebł go w piasku. 13Potym nazajutrz wyszedszy, obaczył dwa Ebrejczyki wadzące się społu, a rzekł do onego, który krzywdę czynił drugiemu: Przecz bijesz bliźniego swego? 14Ale mu on powiedział: Któż cię nad nami książęciem i sędzią postanowił? Abo to dlatego mówisz, żebyś mię także zabił, jakoś Egiptcjanina zamordował? Czego się Mojżesz ulęknąwszy, obaczył, że ta rzecz tajemną nie była. 15Co usłyszawszy farao, chciał go dać stracić, ale Mojżesz uciekł przed faraonem i mieszkał w ziemi Madjan, a gdy nad studnią siedział, 16Oto siedm córek kapłana madjańskiego przyszły czerpać wody, a nalać w koryta ku napawaniu bydła ojcowskiego. 17Które dziewki, gdy pastuszy przyszedszy odganiali, Mojżesz wstawszy bronił ich i napoił bydło ich. 18A gdy się potym wróciły do Raguela, ojca swego, on rzekł do nich: Czemuście się dziś tak rychło wróciły? 19Na co mu ony odpowiedziały: Jakiś Egiptcjanin obronił nas od pastuchów, a naczerpawszy wody napoił trzody nasze. 20Zatym on rzekł do córek swych: I gdzież ten jest? A przeczeście takiego człowieka opuściły? Zawołajcie go, aby tu z nami jadł chleb. 21A tak się Mojżeszowi upodobało mieszkać przy onem człowiecze, który jemu dał za żonę Seforę, córkę swoją. 22Tedy mu ona porodziła syna i dał jemu imię Gersom, abowiem rzekł: Gościemem był w ziemi cudzej. 23Potym po niemałym czasie, gdy umarł król egiptski, synowie Izraelscy w srogim niewólstwie wzdychali i wołali, a ono ich uskarżanie na zniewolenie przyszło, aż do Boga. 24I wysłuchał Bóg wołanie ich, wspomniawszy na przymierze swe, które uczynił z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. 25Wejzrał tedy Bóg na Izraelity i miał je na pieczy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie
Rzym 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Córka Jaira miała 12 lat gdy Jezus wskrzesił ją z martwych (Łuk 8:41-42, Łuk 8:49-56).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,
Iz 1:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić