„Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List Piotra 1,4

Biblia Brzeska
Księga: 2 Księga Mojżeszowa 1:19

Tytuł oryginalny
Wtóre Księgi Mojżeszowe które zową Exodus
1Ty są imiona synów Izraelskich, którzy z Jakubem weszli do Egiptu, każdy z czeladzią swoją. 2Ruben, Symeon, Lewi, Judas. 3Izaschar, Zabulon i Beniamin. 4Dan, Neftali, Gad i Asser. 5A wszytkich co poszli z Jakuba było siedmdziesiąt osób. Przed któremi już był Józef w Egiptcie. 6Potym Józef zmarł i ze wszytką bracią swoją i ludzie wszyscy onego wieku. 7Tedy Izraelitowie w tak wielką liczbę są rozmnożeni, rozrodzeni i barzo zmocnieni, iż ich wszędy było pełno w onej krainie. 8Nastał potym nowy król w Egiptcie, który Józefa nie znał. 9Który rzekł do ludu swego: Oto już tych Izraelczyków więcej niż nas i możniejszych. 10A przetoż nam trzeba z niemi chytrze postąpić, by się snadź bardziej nie rozmnożyli, a mogłaby wojna przydź na nas, tedyby się z nieprzyjacielem spiknąwszy, podnieśli walkę przeciw nam, a tak by od nas uszli. 11A tak są ustawieni poborce nad niemi, aby je ściskali wielkiemi podatki, którzy musieli budować miasta dla chowania spiże faraonowi, Fitom i Rameses. 12Ale im więcej je trapiono, tym się więcej mnożyli, tak iż do nich przyszli w obmierzienie synowie Izraelscy. 13Stąd je Egiptcjanie tem sroższem niewolstwem trapili, 14A ściśnieni są od nich barzo ciężką robotą wapna i cegły, i w każdej służbie wieskiej. Owa każda robota ich była nacięższa. 15Nadto jeszcze król egiptski rozkazał babam hebrejskiem, z których jedne zwano Zefora, a drugą Fua. 16Tymi słowy: Gdy będziecie babić niewiastam hebrejskiem, tam przy ich rodzeniu ujzrycieli, że mężczyzna, zabijcie go, a będzieli dzieweczka, żywo zostawujcie. 17Ale ony baby bojąc się Boga nie były w tym posłuszne królowi egiptskiemu. Owszem żywo zachowywały mężczyzny. 18A tak król egiptski bab onych rozkazał zawołać k sobie i pytał ich przeczby to czyniły, iż mężczyzny żywo zostawiały? 19Na co baby ony faraonowi odpowiedziały: Niewiasty hebrejskie daleko w tym są różne od egiptskich, abowiem są tak czerstwe, iż pierwej rodzą, niż baba przyjdzie do nich. 20Za co potym Bóg dobrze czynił babam onem, a lud się rozmnażał i barzo wzmagał. 21A iż tak baby ony bały się Boga rozmnażał domy ich. 22Tedy farao rozkazał wszemu ludowi swemu, aby wszytki hebrejskie dziatki mężczyzny topili w rzece, a tylko dziewczęta żywo zachowali.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Kol 2:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz zmienił imię Hoszei na Jozue (IV Mojż 13:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić