„Tak, że się tułać będą od morza aż do morza, i od północy aż na wschód biegać będą, szukając słowa Pańskiego, wszakże nie znajdą.”

Biblia Gdańska (1881): Amos 8,12

Biblia Brzeska
Księga: 2 Księga Królewska 5:20

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi królewskie które łacinnicy pospolicie czwartymi nazywają
O Przekładzie
5:1
I był Naaman, hetman króla syryjskiego, człowiek zacny i poważny u pana swego. Abowiem był przezeń Pan dał wybawienie Syrianom, gdyż był człowiek rycerski, jedno iż był trędowaty.
5:2
A wtargnął był niejaki poczet ludu z Syrjej do ziemie izraelskiej i pojmali tam dzieweczkę niewielką, a przywiedli ją z sobą, która potym służyła żenie Naamanowej.
5:3
Tedy ona mówiła do paniej swej: Dałby to Bóg, aby pan mój mógł być u proroka, który jest w Samarjej, boby był uzdrowion od trędu swego.
5:4
A tak on przyszedszy, oznajmił to panu swemu: Takci a tak mówi ta dzieweczka, która jest z ziemie izraelskiej.
5:5
Na co król syryjski odpowiedział jemu: Jedźże, a ja tobie dam listy do króla izraelskiego. A tak on jechał wziąwszy z sobą dziesięć talentów śrebra i sześć tysięcy złotych we złocie i dziesięcioro szat odmiennych.
5:6
I przyniósł listy do króla izraelskiego w ty słowa: Oto ślę do ciebie Naamana, sługę mego. A przetoż jak cię skoro dojdzie ten list, na ten czas uzdrów go od trędu jego.
5:7
Gdy tedy przeczedł król izraelski on list, rozdarł odzienie swoje na sobie tak mówiąc: I zażem ja jest Bóg, abych mógł kogo umorzyć i uzdrowić, iż oto ten do mnie śle, abych uzdrowił tego człowieka od trędu jego. Zrozumiejcież proszę, a obaczcie, żeć on sobie szuka przyczyny na mię.
5:8
Co gdy usłyszał Elizeusz, mąż Boży, iż król izraelski rozdarł na sobie szaty swe, posłał do niego z tymi słowy: Przeczżeś rozdarł szaty twe? Niechać on teraz przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu.
5:9
A tak jechał Naaman z końmi swemi i z wozem swym, a stanął u drzwi domu Elizeuszowego.
5:10
A Elizeusz wskazał do niego przez posła, aby szedł, a siedm kroć się umył w Jordanie, bo się tak odmieni ciało jego i będzie oczyścione.
5:11
Tedy Naaman rozgniewawszy się odszedł mówiąc: Otom tak myślił sam w sobie, żeby miał wynidź do mnie, a stanąwszy wzywać nade mną imienia Pana, Boga swego, a dotknąwszy się mnie ręką, uzdrowić trąd mój.
5:12
Izaż nie lepsze są rzeki w Damaszku Abana i Ferfar niżli wszytki wody izraelskie? Izali się też w nich umywszy, nie mogę być oczyścion? I także wrócił się, a szedł z gniewem.
5:13
Ale służebnicy jego przystąpiwszy mówili k niemu: O miły ojcze, azaż byś był nie uczynił, gdyć by był co więcszego prorok rozkazał? A tak daleko więcej, gdyć oto rzekł: Umyj się, a będziesz czystym?
5:14
A tak on szedszy umył się siedm kroć w Jordanie na rozkazanie męża Bożego, tak iż ciało jego stało się jako ciało dzieciątka małego i oczyścion jest.
5:15
Potym się wrócił do męża Bożego ze wszytkim swym pocztem, a wszedszy ku niemu stanął przed nim i mówił: Oto teraz znam, że nie masz Boga na wszej ziemi, jedno w Izraelu. A przetoż cię teraz proszę, weźmi ten upominek od służebnika swego.
5:16
Na co on odpowiedział jemu: Świadkiem mi jest Pan, przed którym stoję, żeć nic od ciebie wziąć nie chcę. Ale go on przymuszał, aby wziął, a on też tym więcej nie chciał.
5:17
Tedy rzekł Naaman: A nie chcesz. Proszę dajże mi, służebnikowi twemu, wziąć tej ziemie brzemię, które by dwa mułowie znieść mogli; abowiem ja, służebnik twój, nie będą już więcej czynił ofiar palonych i inych bogom cudzym, jedno Panu.
5:18
Jedno mi to niechaj Pan odpuści, służebnikowi twemu, iż gdy pan mój wnidzie do kościoła Remmon, chwalić bogów, a ja bych go trzymał pod rękę i kłaniał bych się w kościele Remmon, takowe moje kłanianie na miejscu onym proszę niechaj mi Pan odpuści, służebnikowi twemu.
5:19
Ku któremu on rzekł: Idź w pokoju. Tedy on odjechał od niego był jako milę.
5:20
A Gezy, sługa Elizeusza, męża Bożego, rzekł tak: Oto pan mój nie chciał nic wziąć od Naamana Syryjczyka, co mu był przyniósł. Ale świadczę Panem, żeć ja pobieżę za nim, a wezmę co od niego.
5:21
A także za nim bieżał, którego ujzrawszy Naaman bieżącego za sobą, skoczył z wozu przeciwko niemu pytając go, co by to dobrego było.
5:22
Któremu odpowiedział: Wszytko dobrze, jedno mię pan mój posłał opowiedając ci: Iż oto teraz przyszli do niego dwa słudzy z góry Efraim od synów prorockich. A tak proszę cię, daj im z talent śrebra i ze dwie szacie odmienne.
5:23
Tedy rzekł Naaman: Chceszli, weźmi dwa talenty i przymusił go k temu, iż mu zawiązał dwa talenty śrebra w dwoje sumki i dwie szacie odmienne, które włożywszy na służebniki swe, kazał nieść przed nim.
5:24
A gdy przyszedł na niektóre miejsce, gdzie się skryć mógł, wziąwszy to od nich i wniósł do domu, a potym ony męże precz odesłał.
5:25
Potym przyszedszy stanął przed Elizeuszem, panem swym, który rzekł ku niemu: Skądże Gezy? A on odpowiedział: Nie postałemci nigdziej sługa twój?
5:26
Ale mu on rzekł: Azaż serce me nie chodziło z tobą, kiedy on mąż zsiadł z woza przeciwko tobie? A potrzebaż było na ten czas brać na szaty, na sady oliwne, winnice, owce, woły, sługi i służebnice?
5:27
A przetoż trąd Naamanów zostanie na tobie i na potomstwie twym aż na wieki. Zatymże od niego wyszedł pobielawszy od trędu, jako śnieg.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 6:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gadyci mieli twarze jak lwy (I Kron 12:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane...
Obj 2:26-27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić