„A gdy przyszli do gumna Nachon, wyciągnął Oza rękę ku skrzyni Bożej i zadzierżał ją, bo wierzgały woły i nachyliły ją były.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Samuela 6,6

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Piotra 1:13

Tytuł oryginalny
List pierwszy do wszech wobec Piotra świętego apostoła
O Przekładzie
1:1
Piotr, apostoł Jezu Krystusów, przychodniom rozproszonym po Poncie, po Galacyjej, Kappadocyjej, Azjej i Bitynijej.
1:2
Wybranym z przejrzenia Boga Ojca przez świątobliwość Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwie Jezusa Krystusa. Łaska niech wam będzie i pokój rozmnożony.
1:3
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezu Krysta, który z wielkiego miłosierdzia swojego odrodził nas ku naszej nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Krystusa.
1:4
Ku dziedzictwu, które zginąć nie może, ani być pomazane, ani zepsowane, a jest nam zachowane na niebie.
1:5
Którzy jesteśmy zachowani mocą Bożą przez wiarę ku zbawieniu, które gotowe jest, aby było objawione czasu ostatniego.
1:6
W której rzeczy radujecie się teraz maluczko, zasmuceni rozmaitemi pokusami, jesli potrzeba jest.
1:7
Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż doświadczenie złota, które ginie, a wżdy przez ogień bywa doświadczone, było znalezione być wam ku czci i chwale i ku poczciwości, gdy się okaże Jezus Krystus.
1:8
Którego nie widziawszy, miłujecie; którego nie widząc, przedsię mu wierzycie, radując się weselem niewymownym i chwalebnym.
1:9
Odnosząc zapłatę wiary waszej, to jest: zbawienie dusz.
1:10
O którym zbawieniu dowiedowali się i badali prorocy, którzy o przyszłej na nas łasce prorokowali.
1:11
Pilnie szukając, na który abo na jaki czas Duch Krystusów w nich wprzód świadcząc, oznajmił utrapienia, które miały przyjdź na Krystusa i chwałę, która po nich przyjdź miała.
1:12
Którym i to było oznajmiono, iż nie sobie, ale nam tymi rzeczami posługowali, które teraz są opowiedziane przez ty, którzy wam przepowiedali ewanjeliją, przez zesłanego z nieba Ducha świętego, na które rzeczy aniołowie patrząć.
1:13
A przetoż przepasawszy biodra umysłu waszego trzeźwością, doskonałą nadzieję miejcie w łasce, która wam jest przyniesiona, aż się okaże Jezus Krystus.
1:14
Jako synowie posłuszni, którzy się nie przypodobniacie przeszłym pożądliwościam, gdyście byli w nieumiejętności waszej.
1:15
Ale jako ten, który was wezwał, święty jest, abyście też wy byli świętymi we wszelakim obcowaniu.
1:16
Dla tego napisano jest: Bądźcie świętymi, abowiem ja święty jestem.
1:17
A jesli wy Ojcem nazywacie tego, który przez braku osób sądzi wedle uczynku każdego, patrzcie abyście w bojaźni chodząc dokonali czasu mieszkania waszego docześnego.
1:18
Wiedząc, iż nie skażonymi rzeczami: śrebrem abo złotem jesteście wybawieni od próżnego obcowania waszego, któreście podane wzięli od ojców,
1:19
Ale drogą krwią, jako baranka niepomazanego i niepokalanego, to jest Krystusa.
1:20
Który był przejzran przed założeniem świata i był objawion czasów ostatecznych dla was,
1:21
Którzy przezeń wierzycie Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza w Bogu była.
1:22
Oczyściwszy dusze wasze posłusznymi będąc prawdzie przez Ducha z miłością braterską nie obłudną, z szczyrego serca jedni drugie miłujcie uprzejmie.
1:23
Będąc odrodzeni nie z plemienia śmiertelnego, ale z nieśmiertelnego przez słowo Boga żywego i trwającego na wieki.
1:24
Abowiem wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowiecza jako kwiat z ziela, uschła trawa a kwiat jej upadł.
1:25
Ale słowo Boże trwa na wieki. A toć jest słowo, które jest wam przepowiedane.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wygląda na to że Metuszelach który żył najdłużej ze wszystkich ludzi w historii (żył aż 969 lat: I Mojż 5:27) umarł w roku potopu (może podczas potopu?) (dodaj liczby z Gen I Mojż 5:26-28 i I Mojż 7:6). Co ciekawe Henoch przeżył swojego syna Lamecha który umarł na 5 lat przed potopem w wieku 595 lat (zobacz: I Mojż 5:28, I Mojż 5:30 i I Mojż 5:7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.
Ps 100:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić