„Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co utworzył oko,”

Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów 94,9

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Jana 4:17

Tytuł oryginalny
List pierwszy do wszech wobec Jana świętego apostoła
O Przekładzie
4:1
Namilejszy! Nie wierzcie leda duchowi, ale doświadczajcie duchów, jesli z Boga są. Abowiem wiele fałszywych proroków wyszło na świat.
4:2
Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznawa, iż Jezus Krystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
4:3
Ale którykolwiek duch nie wyznawa, iż Jezus Krystus przyszedł w ciele, ten z Boga nie jest, ale ten jest duch on antykrystów, o którymeście słyszeli, iż przyjdzie i już jest na świecie.
4:4
Wy jesteście z Boga, synaczkowie! I zwyciężyliście je, bo mocniejszy jest ten, który w was jest, niż który na świecie.
4:5
Oni są ze świata, przeto świeckie rzeczy mówią, a świat ich słucha.
4:6
My z Boga jestechmy. Który zna Boga, słucha nas. Który nie jest z Boga, nie słucha nas, a stąd znamy ducha prawdy i ducha błędu.
4:7
Namilejszy! Miłujmy jedni drugie, abowiem miłość jest z Boga. Ktokolwiek miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
4:8
Kto nie miłuje, nie zna Boga; abowiem Bóg jest miłość.
4:9
W tym się okazała miłość Boża w nas, iż Syna swego jednorodzonego zesłał Bóg na świat, abychmy żyli przezeń.
4:10
W tym ci jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze.
4:11
Namilejszy! Jesli nas tak Bóg umiłował, mamy też my jedni drugie miłować.
4:12
Boga żaden nigdy nie widział. Jesli miłujem jedni drugie, Bóg w nas mieszka, a miłość jego wypełniła się w nas.
4:13
Po tym znamy, iż my w nim mieszkamy, a on w nas, iż z Ducha swego nam dał.
4:14
A myśmy widzieli i świadczemy, iż Ociec posłał Syna, aby był zbawicielem świata.
4:15
Kto by kolwiek wyznał, iż Jezus jest Syn Boży, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
4:16
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bógci jest miłość, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim.
4:17
Tym ci się wypełniła miłość w nas, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, tacy i my jestechmy na tym świecie.
4:18
Nie masz ci bojaźni w miłości. Zupełna miłość precz wyrzuca bojaźń, abowiem bojaźń ma udręczenie. A kto się boi, nie jest ci zupełny w miłości.
4:19
My go miłujemy, abowiem on nas pierwszy umiłował.
4:20
Jesliby kto rzekł: Miłuję Boga, a brata by swego nienawidział, kłamcą jest. Abowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jako może miłować?
4:21
I to rozkazanie mamy od niego, aby ten, który Boga miłuje, miłował też brata swego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.
II Kor 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miasto Damaszek wymienione jest w Biblii 60 razy (pierwszy raz w I Mojż 14:15), to najstarsze miasto zamieszkane bez przerwy na świecie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić