„I wołał jeden do drugiego mówiąc: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, wszytka ziemia napełniona jest chwały jego.”

Biblia Brzeska: Księga Izajasza 6,3

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Samuela 1:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze Księgi Samuelowe
O Przekładzie
1:1
Był niektóry mąż z Ramataim, z domu Sofim na górze Efraim, któremu było imię Elkana, syn Jerohama, syna Elihu, syna Tohu, syna Suf Efratejczyka.
1:2
Ten miał dwie żenie, z których jedną zwano Anna, a drugą Fenenna; i miała Fenenna dziatki, ale Anna nie miała.
1:3
Tedy on mąż chadzał na każdy rok z miasta swego, aby chwałę dawał i ofiarował Panu zastępów w Sylo, gdzie byli dwa synowie Heli: Ofni i Finees, kapłani Pańscy.
1:4
I przydało się czasu tego, gdy Elkana sprawował ofiary, oddał Fenennie, żenie swej i wszytkim synom i córkam cząstki.
1:5
Ale Annie dał jednę część wyborną, bo ją miłował, chociaż był Pan zamknął żywot jej.
1:6
I wzruszała ją ku gniewu przeciwnica jej, urągając, iż Pan zamknął żywot jej.
1:7
A to jej czyniła na każdy rok, ilekroć chodziła do domu Pańskiego. Będąc tedy tak rozrzewniona, płakała a nie jadła.
1:8
Ku której rzekł Elkana, mąż jej: Przecz, płaczesz Anno i przecz nie jesz? A przecz się tak w sercu swym trapisz? Izalim ja tobie nie jest lepszy niż dziesięć synów?
1:9
Tedy Anna najadłszy się i napiwszy w Sylo, szła; a Heli kapłan siedział na stolicy u podwoja kościoła Pańskiego.
1:10
Będąc tedy ona sfrasowanego umysłu, modliła się Panu z wielkiem płaczem.
1:11
I uczyniła Panu ślub tymi słowy: O Panie zastępów, jesliż wejzrysz na utrapienie służebnice twojej i wspomnisz na mię, a nie zabaczysz służebnice twojej i dasz mi potomstwo mężczyńskie, tedy je tobie oddam o Panie po wszytki dni żywota jego, a nie postoi brzytwa na głowie jego.
1:12
I gdy się dłużej modliła przed Panem, tedy Heli patrzał pilnie na usta jej.
1:13
Ale Anna w sercu swym tylko mówiła, a tylkoż wargami ruszała, ani słychać było głosu jej. I mnimał Heli, aby pijana była.
1:14
Zatym Heli rzekł do niej: I długoż tak masz być pijaną? Wytrzeźwże się z wina twego.
1:15
Ale mu odpowiedziała Anna: Nie tak ci jest mój panie. Aleciem ja jest niewiasta sfrasowanej myśli, aniciem piła wina ani sechar; owszem wszytek swój umysł, otworzyłam przed Panem.
1:16
Nie rozumiejże o służebnicy swej, jako o niewieście niepobożnej, gdyż z obfitej żałości i boleści mojej zamówiłam się tak długo.
1:17
Której odpowiedział Heli: Idźże w pokoju, a Bóg izraelski niechaj dosyć uczyni temu, ocz go prosisz.
1:18
A ona zatym rzekła: Niechaj ja służebnica twa znajdę łaskę przed oczyma twymi. I odeszła z tym niewiasta w swą drogę, a najadłszy się, nie była więcej złej myśli.
1:19
Wstawszy potym barzo rano chwalili Pana, a wróciwszy się stamtąd, przyszli do domu swego do Rama. Tedy Elkana poznał Annę, żonę swą, a wspomniał Pan na nię.
1:20
A tak po niektórem czasie poczęła Anna i porodziła syna, a dała mu imię Samuel. Iż go u Pana uprosiła sobie.
1:21
Potym Elkana, mąż jej, szedł i ze wszytkiem swem domem, aby Panu oddał dorocznią ofiarę i ślub swój.
1:22
Ale Anna nie szła z nim, bo mówiła mężowi swemu: Nie pójdę aż ostawię dzieciątko, potym je odwiodę z sobą, a będę je ofiarować Panu, aby tam już było zawsze.
1:23
Ku której rzekł Elkana, mąż jej: Czyńże jakoć się podoba, a bądź tu aż go zostawisz, a Pan niech utwierdzi słowo swe. Została tedy niewiasta i chowała dzieciątko, aż je potym od piersi zostawiła.
1:24
A gdy je zostawiła, przywiodła je z sobą ze trzemi cielcy, z jednem efa mąki i z flaszą wina, a przynieśli je do domu Pańskiego w Sylo, dzieciątkiem jeszcze maluczkiem.
1:25
I zabiwszy cielca, przynieśli dziecię do Heli.
1:26
A tak ona rzekła: Słuchaj mię o mój panie, tak jakoś ty dziś żyw, tedyciem ja jest niewiasta ona, któram tu stała przy tobie, modląc się Panu.
1:27
Prosiłaciem o to dzieciątko i dał mi Pan to, o com prosiła.
1:28
A przetoż oddałam je Panu, aby jemu służył po wszytki dni żywota swego. A także tam chwalili Pana Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

150.000 robotników wycinało i nosiło kamienie użyte do budowy Świątyni (II Kron 2:17, I Król 5:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
Ps 34:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić