„Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, [kotwicy], która przenika poza zasłonę,”

Biblia Tysiąclecia: List do Hebrajczyków 6,19

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 46:31

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
46:1
A tak Izrael jechał ze wszytką swą majętnością, a przyjechał aż ku Beerseba, tamże uczynił ofiary Bogu ojca swego Izaaka.
46:2
Tedy Bóg mówił do Izraela w widzeniu nocnem temi słowy: Jakubie, Jakubie. Który się ozwał: Owom ja jest.
46:3
A on rzekł k niemu: Jam jest Bóg, Bóg ojca twojego. Nie bój się iść do Egiptu, abowiem ja tam rozmnożę cię w wielki naród.
46:4
Ja wnidę z tobą do Egiptu, a ja cię zasię stamtąd wywiodę. A Józef zawrze oczy twoje.
46:5
A tak Jakub wyjechał z Beerseba, a synowie prowadzili Izarela, ojca swego i dziatki swoje z żonami na woziech, które był farao posłał, aby go na nich przyprowadzono.
46:6
Gnali też z sobą i bydło swoje, wioząc wszytki majętności, których nabyli w ziemi chananejskiej. A takci przyszedł do Egiptu Jakub ze wszytkiem narodem swem.
46:7
I wwiódł z sobą do Egiptu syny swe i dziatki synów swoich i córki córek swoich ze wszytkiem swem potomstwem.
46:8
A tyć są imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu: Jakub i z syny swemi. Pierworodny syn Jakubów był Ruben.
46:9
A synowie Robenowi byli: Henoch, Fallu, Hezron i Charmi.
46:10
A synowie Symeonowi: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar i Saul, syn niewiasty chananejskiej.
46:11
A synowie Lewi: Gerson, Kahat i Merary.
46:12
A synowie Judasowi: Her, Onan, Sela, Fares i Zara. Ale Her i Onan pomarli są w ziemi chananejskiej. A Fares miał syny: Hezrona i Hamula.
46:13
A synowie Izascharowi: Tola, Fua, Job i Symeron.
46:14
A synowie Zabulonowi: Sared, Elon i Jahelel.
46:15
A cić są synowie Lijej, które porodziła Jakubowi w Padan Aram i Dynę córką jego. A wszytkich osób, synów i córek jego było trzydzieści i trzy.
46:16
Synowie też Gad byli: Sefon, Aggi, Suni, Esebon, Heri, Arody i Areli.
46:17
A synowie Asser byli: Jamna, Jesua, Jesui, Berja i Sara, siostra ich. A synowie Berjego byli: Heber i Melchiel.
46:18
A toć są synowie Zelfini, którą Laban dał był Lijej, dziewce swej, których ona Jakubowi szesnaście urodziła.
46:19
Także synowie Rachele, żony Jakubowej byli: Józef i Beniamin.
46:20
A Józefowi w ziemi egiptskiej narodzili się dwa synowie: Manasse i Efraim, które jemu porodziła Asenat, córka Putyfara, książęcia miasta On.
46:21
Synowie też Beniaminowi byli: Bela, Bechor, Asbel, Gera, Naaman, Echi, Ros, Mofim, Ofim i Ared.
46:22
Cić są synowie Rachele, które porodziła Jakubowi. A było ich wszytkich czternaście osób.
46:23
Dan też miał syna Husym.
46:24
A synowie Neftalinowi byli: Jasiel, Guni, Jeser i Sallem.
46:25
A cić są synowie Bale, którą Laban dał był Racheli, córce swej, a ona je porodziła Jakubowi. A było ich wszytkich siedm osób.
46:26
Owa wszytkich, którzy weszli z Jakubem do Egiptu, a którzy poszli z niego było w liczbie sześćdziesiąt i sześć osób oprócz niewiastek Jakubowych.
46:27
Ale Józefowi urodzili się w Egiptcie dwa synowie. A tak wszytkich co z Jakubem weszli do Egiptu było siedmdziesiąt osób.
46:28
I posłał przed sobą Judasa do Józefa, aby mu miejsce zgotował w Gesen. I tamże do ziemie Gesen przyjechali.
46:29
A natychmiast Józef rozkazawszy zaprządz wóz swój wyjechał przeciw Izraelowi, ojcu swemu, do Gesen. A ujzrawszy go uchwycił się szyje jego i płakał chwilę.
46:30
Tedy rzekł Izrael do Józefa: Już teraz nie żal mi umrzeć, gdym cię żywo oglądał.
46:31
A tak rzekł Józef do braciej i do czeladzi ojca swojego: Pojadę naprzód, a opowiem faraonowi, iż bracia moi i czeladka ojca mego, którzy byli w ziemi chananejskiej, przyjechali do mnie.
46:32
A są mężowie oni pastuchowie, ludzie ci co się około bydła schowali. Stada też owiec i wołów i wszytkę swą majętność przywieźli z sobą.
46:33
A przetoż, gdyby was wezwał k sobie farao, a pytał was: Jaką się sprawą bawicie?
46:34
Tedy mu tak odpowiecie: My, słudzy twoi, od naszej młodości, aż do tych czasów jesteśmy pastuchowie, jako i ojcowie naszy. A to dlatego, abyście mieszkali w ziemi Gesen. Boć się Egiptcjanie brzydzą wszelkiemi pasterzmi owiec.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
II Kor 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid wraz ze swoimi ludźmi zaatakował Amalekitów zabijając ich wszystkich oprócz 400 młodych mężczyzn którzy uciekli na wielbłądach (I Sam 30:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić