„A tak gdy go tam ujzrano, wzięli do niego trzydzieści towarzyszów i byli przy nim.”

Biblia Brzeska: Księga Sędziów 14,11

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 26:7

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
26:1
I trefiło się, że w onej krainie był głód po onym pierwszem, który był za czasów Abrahamowych, a przetoż Izaak przeniósł się do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Gerar.
26:2
Abowiem się mu był ukazał Pan mówiąc k niemu: Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, o której ja powiem tobie.
26:3
Mieszkajże w tej to krainie, a ja z tobą będę i błogosławić tobie będę, abowiem tobie i potomstwu twemu dam oto ty wszytki krainy, a potwierdzę to przysięgą tąż, którąm poprzysiągł Abrahamowi, ojcu twojemu.
26:4
I rozmnożę potomstwo twoje jako gwiazdy niebieskie, a dam potomkom twoim ty krainy. A będą błogosławione w plemieniu twoiem narody wszytki na ziemi.
26:5
Dlatego, iż Abraham był posłuszen głosu mojego, a strzegł postanowienia mego, rozkazania, statutów i praw moich.
26:6
Tedy Izaak mieszkał w Gerar.
26:7
Ludzie potym onej krainy pytali się o żenie jego, którem on odpowiedział: Siostra to jest moja. Abowiem się obawał powiedać, iżby była żoną jego, by go snadź ludzie onej krainy nie zabili dla Rebeki, bo ona była piękna na wejzreniu.
26:8
I przytrefiło się, gdy tam mieszkał przez czas niemały, iż Abimelech, król filistyński, wyglądał oknem i wypatrzył Izaaka, a on żartował z żoną swą Rebeką.
26:9
Tedy przyzwał k sobie Abimelech Izaaka mówiąc: Oto zaisteć ta jest żoną twoją. Przeczżeś wżdy powiedział, iżby siostra twoja była? Odpowiedział mu na to Izaak: Iżem sobie myslił: Snadź mię dla niej zabiją.
26:10
I rzekł k niemu Abimelech: Czemuś nam wżdy to uczynił? Maluczkoć jeden z ludu nie spał z żoną twą, a przywiódłbyś był na nas grzech.
26:11
Rozkazał tedy Abimelech wszytkiemu ludowi mówiąc: Ten coby się tego człowieka, abo żony jego dotknąć miał, śmiercią umrze.
26:12
Tedy Izaak siał w onej ziemi i zebrał onego roku stokrotny użytek, bo mu Pan błogosławił.
26:13
A tak się on mąż wzmógł i tem się więcej ustawicznie rozbogacał, tak iż się stał wielkiem człowiekiem.
26:14
I miał stada owiec i wołów i czeladzi dosyć, stąd Filistynowie byli zazdrością wzruszeni przeciw jemu.
26:15
Także pozasypowali wszytki studnie, które byli wykopali słudzy Abrahama, ojca jego, póki jeszcze żyw był, a napełnili je ziemią.
26:16
A przetoż rzekł Abimelech do Izaaka: Idź precz od nas, abowiem ty jesteś daleko możniejszem niż my.
26:17
Szedł tedy precz stamtąd Izaak i postawił namioty swe w dolinie Gerar, tamże mieszkał.
26:18
Powtóre Izaak dał pokopać studnie, które były wykopane jeszcze za czasów Abrahama, ojca jego, co je byli pozasypywali Filistyni po śmierci Abrahamowej i przezwał je onemiż imiony, któremi były nazwane od ojca jego.
26:19
Tedy słudzy Izaakowi kopali w onej dolinie i naleźli źródło żywej wody.
26:20
Ale pasterze z Gerar poswarzyli się z pasterzami Izaakowymi mówiąc: Nasza to woda. I stądże wezwał imię onej studniej Esek, iż tam oni z niem mieli poswarki o nie.
26:21
Potym kopali drugą studnią, o którą też był poswarek, a dlategoż wezwali jej imię Sydna.
26:22
Przeniósł się potym stamtąd i wykopał drugą studnią, o którą żadnego swaru nie było, stąd potym wezwano imię jej Rehobot i mówili: Oto nas teraz pomnożył Pan, a dał nam hojne pożytki w ziemi tej.
26:23
Potym stamtąd prowadził się do Beerseba.
26:24
I ukazał się mu Pan onejże nocy mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego, nie bój się nic. Abowiem jam jest z tobą i będę tobie błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje dla Abrahama sługi mego.
26:25
Tedy tam zbudował ołtarz i wzywał imienia Pańskiego, a tam postawił namiot swój. Tamże słudzy Izaakowi wykopali studnią.
26:26
Abimelech potym przyjechał do niego z Gerar z Achusat, przyjacielem swojem, i z Fikol, hetmanem wojska swego.
26:27
Do których rzekł Izaak: Prze którąście przyczynę przyjechali do mnie, gdyż wy mnie macie w nienawiści i wypędziliście mię od siebie?
26:28
A oni odpowiedzieli jemu: Mychmy to obaczyli, iż Pan był z tobą a potymechmy tak postanowili. Teraz niechaj się zstanie przysięga miedzy nami i miedzy tobą, a uczyniemy przymierze z tobą.
26:29
Ty nam nic złego czynić nie będziesz, tak jakochmy my się też ani tknęli ciebie, nicechmyć nie czynili, jedno wszytko dobre i puścilichmy cię, żeś od nas szedł precz w pokoju, abowiemeś ty jest teraz błogosławiony od Pana.
26:30
Tedy na nie sprawił ucztę, a jedli społu i pili.
26:31
Potym wstawszy rano przysięgli jeden drugiemu, a potym precz jechali od Izaaka w pokoju.
26:32
I stało się onegoż dnia, iż przyszli słudzy Izaakowi i opowiedzieli mu o studni, którą byli wykopali mówiąc k niemu: Znaleźlichmy wodę.
26:33
Tedy on ją nazwał Seba, a dlategoż imię miasta onego było nazwane Beerseba, aż do dnia dzisiejszego.
26:34
Potym Ezaw mając czterdzieści lat wziął sobie za żonę Judytę, córkę Bery Hetejskiego i Basemat, córkę Helon, też Hetejczyka.
26:35
Które się były barzo sprzykrzyły Izaakowi i Rebece.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża.
II Kron 20:15

W Chrystusie

Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
I Piotr 1:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii znajduje się 12 ksiąg których imiona autorów zaczynają się na literę J.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić