„Demetryjuszowi świadectwo jest dane od wszystkich, i od samej prawdy; lecz i my świadectwo o nim dajemy, a wiecie, iż świadectwo nasze prawdziwe jest.”

Biblia Gdańska: 3 Jana 1,12

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 22:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
22:1
To gdy się stało doświadszał Bóg Abrahama i rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Owom ja.
22:2
Tedy rzekł k niemu: Teraz weźmi syna swego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, a idź do krainy Moria i tamże go mnie ofiaruj za paloną ofiarą na jednej górze, którą ja opowiem tobie.
22:3
A tak barzo rano wstawszy Abraham osiodłał osła swego i wziął z sobą dwa służebniki swe i Izaaka, syna swego, i narąbawszy na ofiarę paloną drew, szedł w drogę, aż do miejsca, które Bóg opowiedział jemu.
22:4
A dnia trzeciego, podniósszy oczy swe, Abraham ujzrał miejsce ono z daleka.
22:5
I rzekł Abraham do służebników swych: Zostańcie wy tu z osłem, a ja z dziecięciem aż do onąd pójdziemy, a odprawiwszy modlitwy, wróciem się do was.
22:6
Wziął tedy Abraham drew ku palonej ofierze i włożył je na Izaaka, syna swego, a sam niósł ogień w ręku swoich i z mieczem. A szli oba społu.
22:7
Tedy Izaak rzekł do Abrahama, ojca swego: Ojce mój! A Abraham odpowiedział: A co chcesz miły synu? A on rzekł: Mamy drwa i ogień, ale gdzież wżdy jest bydle ku ofiarowaniu?
22:8
Odpowiedział mu Abraham: Bóg sobie opatrzy bydlę ku ofierze palonej. I przedsię szli oba społu.
22:9
A gdy przyszli na miejsce, które mu Bóg opowiedział, tedy tam postawił ołtarz i nakładł drew, a związawszy Izaaka, syna swego, położył na drwach co były na ołtarzu.
22:10
I wziął miecz w rękę swoję chcąc ściąć syna swego.
22:11
Tedy anioł Pański zawołał nań z nieba: Abrahamie! Abrahamie! Który się ozwał: Owom ja jest.
22:12
I rzekł k niemu: Nie podnoś ręki swej na dzieciątko, a nie czyń nic jemu. Abowiem terazem poznał, iż się boisz Boga, gdyżeś nie chciał przepuścić i jedynemu synowi swojemu mnie k woli.
22:13
Podniósszy tedy Abraham oczy swe obejzrał się i ujzrał za sobą skopu, a on uwiązł w tarniu za rogi. Szedszy tedy Abraham wziął skopu onego i ofiarował go za ofiarę paloną miasto syna swego.
22:14
I nazwał Abraham imię miejsca onego: Pan obaczy. Gdzie i dziś jeszcze zowią górę tę. Pan będzie widzian.
22:15
Powtóre potym zawołał anioł Pański z nieba na Abrahama mówiąc:
22:16
Przysiągłem sam przez się mówi Pan: Gdyżeś to uczynił, iżeś nie przepuścił jedynemu synowi swemu.
22:17
Będę cię błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim, a potomstwo twe posiędzie brany nieprzyjaciół swoich.
22:18
A błogosławione będą w twojem plemieniu narody wszytki na ziemi przeto, żeś był posłusznym głosowi mojemu.
22:19
Wrócił się tedy Abraham do służebników swoich. Którzy powstawszy, szli społu do Beerseba i tamże Abraham mieszkał.
22:20
Potym, gdy się to stało oznajmiono jest Abrahamowi, iż też Melcha narodziła dzieci Nachorowi, bratu jego.
22:21
To jest Us, pierworodnego syna jego i Bus, brata jego, i Kamuela, ojca Aram.
22:22
I Kaset, i Azau, i Feldas, i Jedlaf, i Batuel.
22:23
A Batuelowi urodziła się Rebeka. Ty ośmioro dzieci urodziła Melcha Nachorowi, bratu Abrahamowemu.
22:24
A założnica też jego, Ruma, porodziła też Tabee, Gaham, Tahas i Maacha.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
I Piotr 2:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii możemy znaleźć człowieka który nazywa się Salmon (Rut 4:20-21, Mat 1:4-5, Łuk 3:32).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić