„Książęta Judzcy stali się jako ci, którzy granice przenoszą; wyleję na nich popędliwość moję jako wodę.”

Biblia Gdańska: Ozeasz 5,10

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 8:15

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
8:1
Beniaminowi urodził się Bela, pierworodny syn jego, Asbel wtóry, Ahara trzeci.
8:2
Nahaa czwarty, Rafa piąty.
8:3
A synowie Bele byli: Addar, Gera, Abiud.
8:4
Abisue, Naaman, Ahoe.
8:5
Gera, Sefufan i Huram.
8:6
A cić są synowie Aodowi, naczelniejszy miedzy narody mieszkającemi w Gabaa, którzy byli przeniesieni do Manahat.
8:7
To jest Naaman, Achia i Gera, a ten przenióższy je, miał syny Ozę i Ahiuda.
8:8
A Sacharaim odprawiwszy Husymę i Barę, żony swoje, miał dzieci w krainie Moab.
8:9
Z Hodes, żony swej, która mu urodziła Jobaba, Sebiasza, Mosa, Molchoma.
8:10
Jehusa, Sechisa i Marma, a cić są synowie przedniejszy w domoch swych.
8:11
A z Husymy miał Abitoba i Elfaala.
8:12
Synowie Elfaalowi byli: Heber, Misaam i Samad, który zbudował Ono i Lod i ze wsiami jego.
8:13
A Bariasz i Samma byli książęta mieszkający w Ajalon, a cić wygnali mieszczany z Get.
8:14
Ktemu: Ahio, Sesak, Jerymot.
8:15
I Zabadiasz, Arad, Eder.
8:16
Michael, Jesfa i Joha, synowie Bariaszowi.
8:17
I Zabadiasz, Mosollam, Hezeki i Heber.
8:18
Jesamary, Jezliasz i Jobab, synowie Elfaalowi.
8:19
Jakim, Zechry, Zabdy.
8:20
Elioenaj, Seletaj, Eliel.
8:21
Adajasz, Barajasz, Samarat, synowie Semejowi.
8:22
Jesfan, Heber, Eliel.
8:23
Abdon, Zechry, Hanan.
8:24
Hananiasz, Elam, Anatotiasz.
8:25
Jefdajasz i Fanuel, synowie Sesakowi.
8:26
Samsary, Sohoriasz, Otoliasz.
8:27
Jersjasz, Eliasz i Lechry, synowie Jerohamowi.
8:28
Ci wedle swych narodów byli naczelniejszy i mieszkali w Jeruzalem.
8:29
A w Gabaon mieszkali Abigabaon, którego żony imię było Maacha.
8:30
A syn jego pierworodny: Abdon, także Sur, Cys, Baal i Nadab.
8:31
Gedor, Achio i Zacher.
8:32
A Macellotowi urodził się Samaa. A ci mieszkali pospołu z bracią swą w Jeruzalem.
8:33
A Ner miał Cysa, któremu się urodził Saul, a Saulowi Jonatan, Melchisua, Abinadab i Esbaal.
8:34
A syn Jonatanów był Merybbaal, a Merybbaalowi urodził się Michas.
8:35
Synowie Michasowi byli: Fiton, Melech, Taraa i Achaz.
8:36
Achazowi urodził się Joada, a Joadzie Alamat, Azmot i Zamri, a Zamremu Mosa.
8:37
A Mosa miał Banaa, którego syn był Rafa, a wnuk Eleasza, a prawnuk Azel.
8:38
Ten Azel miał sześć synów, których imiona ty są: Ezrykam, Bochru, Izmael, Sariasz, Obdiasz i Hanan, ci byli synowie Azelowi.
8:39
A synowie Eseka, brata jego, byli: Ulam pierworodny jego, Jehus wtóry, Elifalet trzeci.
8:40
I byli synowie Ulamowi waleczni ludzie i mocni strzelcy, którzy mieli wiele synów i wnuków, iż ich było półtora sta, a ci wszyscy poszli z synów Beniaminowych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Na codzienne zaopatrzenie pałacu Salomona składało się: 30 korców mąki przedniej i 60 korców mąki zwykłej, 10 tucznych wołów, 20 wołów z pastwiska, 100 owiec, oprócz jeleni, gazeli, saren i tucznego drobiu (I Król 4:22-23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić