„Czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kaznodziei 3,3

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 7:19

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
7:1
Synowie Izascharowi byli czterzej: Tola, Fua, Jasub i Symeron.
7:2
Synowie zasię Tole: Ozy, Rafajasz, Jeriel, Jemaj, Jebsem i Samuel, a cić byli przedniejszy w domiech ojców swych, którzy poszli z Tole, ludzie rycerscy wedle narodów swoich, których poczet był za czasu Dawidowego, dwadzieścia i dwa tysiąca i sześć set mężów.
7:3
Syn zasię Ozego był: Izrahiasz, z którego poszli pięć książąt: Michael, Obadias, Joel i Jesjasz.
7:4
Ci z sobą w narodzie swym i w domiech ojców swoich mieli poczet ludu bojowego trzydzieści i sześć tysięcy, abowiem mieli wiele żon i synów.
7:5
A wszytkich braciej pokolenia Izascharowego było ludu rycerskiego ośmdziesiąt i siedm tysięcy, którzy byli obliczeni wedle wszytkich narodów swoich.
7:6
Synowie Beniaminowi byli trzej: Bela, Bechor i Jediel.
7:7
Synów Bele było pięć: Esbon, Ozy, Ozjel, Jerymot i Iraj. A cić są przedniejszy wedle domów i narodów swoich ludzie rycerscy, których poczet był obliczony w narodziech ich, dwadzieścia i dwa tysiąca i trzydzieści a czterzej mężów.
7:8
Synowie Bechorowi byli: Zamira, Joas, Eliezer, Elioenaj, Amry, Jerymot, Abiasz, Anatot, Almat. A cić wszyscy byli synowie Bechorowi.
7:9
Między tych narodem obliczono co przedniejszych wedle domów ich i ludu rycerskiego dwadzieścia tysięcy i dwieście.
7:10
Syn też Jadielów był Balan. Ten Balan miał ty syny: Jehusa, Beniamina, Aoda, Chanaana, Zetana, Tarsisa i Ahisahara.
7:11
Cić wszyscy byli synowie Jadielowi co przedniejszy w swoich narodziech ludzie rycerscy miedzy, któremi było siedmnaście tysięcy i dwieście gotowych ku bojowi.
7:12
Sefam też i Afam byli synowie Hirowi, a Hasym syn Aherów.
7:13
A synowie Neftalimowi byli: Jasjel, Guni, Jeser i Sellum, syn Bale.
7:14
A Manassesowi urodzili się Ezriel, a z założnice Syrianki urodził się mu pierwszy syn Machir, ociec Galaadów.
7:15
Machir wziął sobie za żonę siostrę Hafim i Safam, której imię było Maacha, drugi zasię syn jego był imieniem Salfaad, któremu się tylko dziewki urodziły.
7:16
Tedy Maacha, żona Machirowa, urodziła mu syna, którego wezwała Fares, a imię bratu jego dała Sares, którego synowie byli Ulam i Recem.
7:17
Syn zasię Ulam był Badan. A cić są synowie Galaadowi, syna Machirowego, syna Manassesowego.
7:18
Była też siostra jego Molechet, która urodziła Isoda, Abiezera i Mohola.
7:19
A synowie też Semidy byli: Achin, Sechem, Lecy i Aniam.
7:20
Synowie Efraimowi byli: Sutala, z którego poszedł Bared, a jego syn był Tahat, który miał syna Elada, z którego zasię poszedł Tahat.
7:21
Ten miał syna Zabada, z którego poszedł Sutala, który miał dwa syny: Ezera i Elada. A ci są pomordowani od mieszczanów z Get, co się zrodzili w onej ziemi, abowiem byli przyszli tam, aby pobrali dobytki ich.
7:22
A przetoż Efraim, ociec ich, płakał ich przez długi czas i przeszli bracia jego, aby go cieszyli.
7:23
A tak on wszedł do żony swej, a ona począwszy porodziła mu syna i nazwał go Beria przeto, iż się począł w trapieniu domu jego.
7:24
Miał też i córkę Sarę, która pobudowała Betoron niższe i wyższe i Ozen Sare.
7:25
Syn też jego był Rafa, z którego poszedł Resef i Tale, a z tego narodził się Tahan.
7:26
Tego syn był Laadan, ociec Ammiudów, który miał syna Elisama.
7:27
A tego syn był Nun, z którego poszedł Jozue.
7:28
Tych osiadłość była i mieszkanie w Betel i w wioskach jego ku wschodu słońca Naran, a ku zachodu Gezer i z wioskami jego, k temu Sychem z wioskami jego, aż do Aza i wiosek jego.
7:29
A wedle synów Manassesowych mieli Betsan i Tanach z wioskami ich, k temu Mageddo i Dor z wioskami ich, a w tych ci mieszkali synowie Józefowi, syna Izraelowego.
7:30
Synowie Aserowi byli: Jemna, Jesua, Jesswi, Beria i siostra ich Sara.
7:31
Synowie Beriaszowi byli: Heber i Melchiel, który był ojcem Barzajta.
7:32
Heberowi urodził się Jeflat, Somer, Hotan i Sua, siostra ich.
7:33
Synowie Jaflatowi byli: Fosek, Chamaal i Asot. A cić są synowie Jaflatowi.
7:34
Somer zasię miał syny Ahia, Roaga, Jehubę i Arama.
7:35
Synowie zaś Helema, brata jego, byli: Sufa, Jemna, Seles i Amal.
7:36
Synowie Sufy byli: Sue, Harnafer, Sual, Bery, Jamra.
7:37
Bosor, Hod, Samma, Salusa, Jetran i Bera.
7:38
Synowie Jeterowi byli: Jefonne, Fasfa i Ara.
7:39
Synowie Olla byli: Aree, Haniel i Resja.
7:40
Cić wszyscy są synowie Asserowi przedniejszy w narodziech swych, a przebrani i mężni hetmani, których w liczbie było godnych wedle lat ku bojowi mężów dwadzieścia i sześć tysięcy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę...
Gal 2:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus miał przynajmniej 4 braci o imionach: Jakub, Jozes, Juda i Szymon. Miał on także przynajmniej dwie siostry (Mar 6:3, Mat 13:55-56). (Jakub i Juda są autorami Ksiąg Biblijnych).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić