„Zadmijcie w trąbę na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Joela 2,15

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 6:39

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
6:1
Synowie Lewi byli: Gerson, Kaat i Merary.
6:2
A synowie Kaatów byli: Amran, Izaar, Hebron i Ozjel.
6:3
Synowie Amramowi byli: Aaron, Mojżesz i Maria. A synowie Aaronowi byli: Nadab, Abiu, Eleazar i Itamar.
6:4
Eleazorowi urodził się Finees, a Fineesowi Abisue.
6:5
Abisuemu urodził się Bokki, a Bokkiemu urodził się Ozy.
6:6
Ozjemu urodził się Zarajasz, a Zarajaszowi Merajot.
6:7
Merajotowi urodził się Amariasz, a Amariaszowi Achitob.
6:8
Achitobowi urodził się Sadok, a Sadokowi Achimaas.
6:9
Achimaasowi urodził się Azariasz, a Azariaszowi Jochanan.
6:10
Jochananowi urodził się Azariasz, a ten otrzymał kapłaństwo w domu, który był Salomon zbudował w Jeruzalem.
6:11
Azariaszowi urodził się Amariasz, a Amariaszowi Achitob.
6:12
Achitobowi urodził się Sadok, a Sadokowi Sellum.
6:13
Sellumowi urodził się Helkiasz, a Helkiaszowi Azariasz.
6:14
Azariaszowi urodził się Sarajasz, a Sarajaszowi Jozedek.
6:15
I szedł Jozedek precz, gdy Pan przeniósł Judę i Jeruzalem przez Nabuchodonozora.
6:16
Cić tedy synowie Lewi byli: Gersom, Kaat i Merary.
6:17
A imiona synów Gersomowych ty są: Lobni i Semej.
6:18
Synowie Kaatowi byli: Amram, Isaar, Hebron i Ozjel.
6:19
Synowie Merary byli: Moholi i Musy. A tyć są domy Lewi wedle ich narodów.
6:20
Gersomów był syn Lobni, a tego syn był Jachat, który był ociec Zammy.
6:21
A tego syn był Joach, z którego poszedł Addo, ociec Zary, a ten Zara miał syna Jetraja.
6:22
Synowie Kaatowi byli: Aminadab, a tego syn był Kore, z którego poszedł Asyr.
6:23
Z Elkany poszedł Abiasaf, a z tego Asyr.
6:24
Który miał Tahata syna, a Uriela wnuka, z którego poszedł Ozjasz, a ten miał Saula syna.
6:25
A synowie Elkany byli: Amasaj i Achimot.
6:26
I Elkana. Synowie Elkany byli: Sofaj, a ten był ociec Nahatów.
6:27
Nahatów syn był Eliab, Jeroham był syn jego, ociec Elkany.
6:28
A cić są synowie Samuela: pierworodny był Wasseni, drugi Abiasz.
6:29
Synowie Merary byli: Moholi, a tego syn był Lobni, a tego Semej, a tego Oza.
6:30
Który miał syna Sammaa, a tego Haggiasz był ociec Asajaszów.
6:31
Cić byli od Dawida postanowieni, aby śpiewali w domu Pańskim, od tego czasu, gdy tam była skrzynia postawiona.
6:32
I służyli przed przybytkiem zgromadzenia śpiewając, aż Salomon zbudował dom Pański w Jeruzalem i pilnowali urzędu swego jako byli zwykli.
6:33
A cić są, co służyli z syny swemi, z synów Kaatowych: Heman, który śpiewał, syn Joela, syna Samuela.
6:34
Syna Elkany, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohu.
6:35
Syna Suf, syna Elkany, syna Mahata, syna Amasaja.
6:36
Syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sofoniasza.
6:37
Syna Tahata, syna Asyra, syna Abiazafa, syna Korego.
6:38
Syna Izaara, syna Kaatowego, syna Lewi, syna Izraelowego.
6:39
A brat jego był Asaf, który służył po prawej ręce jego. Asaf, syn Barachiaszów, syna Sammaa.
6:40
Syna Michaela, syna Bazajasza, syna Melchiasza.
6:41
Syna Atanaja, syna Zary, syna Adajaszowego.
6:42
Syna Etany, syna Zammy, syna Semejowego.
6:43
Syna Jetowego, syna Gersomowego, syna Lewi.
6:44
Ale synowie Merary, bracia ich, służyli po lewej stronie: Etan, syn Kusego, syna Abdy, syna Malocha.
6:45
Syna Hasabiasza, syna Amasjasza, syna Helkiasza.
6:46
Syna Amasaja, syna Bony, syna Somera.
6:47
Syna Moholi, syna Musy, syna Merary, syna Lewi.
6:48
A ini bracia ich Lewitowie postawieni są ku wszelakiej posłudze przybytku domu Bożego.
6:49
Ale Aaron i synowie jego kadzili na ołtarzu ofiar palonych i na ołtarzu kadzenia ku wszytkiej posłudze miejsca naświętszego i ku czynieniu modlitw za Izraelity podług tego wszytkiego, jako był rozkazał Mojżesz, sługa Boży.
6:50
A synowie Aaronowi ci są: Eleazar, którego sny był Finees, a ten miał syna Abisue.
6:51
Tego syn był Bokki, ociec Ozy, a Oza miał Zerahiasza syna.
6:52
Ten był ociec Merajotów, a miał syna Amariasza, z którego poszedł Achitob.
6:53
A ten miał Sadoka syna, ojca Achimaasowego.
6:54
A tyć są miejsca, gdzie oni mieszkali wedle powiatów ich, które należały na dom Kaatytów, z którego poszli synowie Aaronowi, co losem na nie przypadło.
6:55
Dane im jest Hebron w ziemi judzkiej i przedmieścia około niego.
6:56
Ale pola i wsi miejsckie dane są Kalebowi, synowi Jefonowemu.
6:57
Synom też Aaronowem z miast judzkich dane są miasta ucieczki Herbon i Lobna i Jatyr i Estemoa z przedmieściami ich.
6:58
Helon i Dabir z przedmieściami ich.
6:59
Asan i Betsemes z przedmieściami ich.
6:60
A z pokolenia Beniaminowego dane są Gabee, Almat, Anaton z przedmieściami ich. Owa wszytkich miast ich było trzynaście wedle ich domów.
6:61
A drugiem z domu synów Kaatowych dostało się losem dziesięć miast od połowice pokolenia Menassesowego.
6:62
A synom Gersonowem wedle ich domów trzynaście miast z pokolenia Izascharowego, z pokolenia Aserowego, z pokolenia Neftalimowego i z pokolenia Menassesowego w Basan.
6:63
A synom Merary wedle ich narodów losem się dostało dwanaście miast z pokolenia Ruben, z pokolenia Gad i z pokolenia Zabulon.
6:64
Także synowie izraelscy dali Lewitom miasta i z przedmieściami ich.
6:65
Dali losem miasta z pokolenia Juda, z pokolenia Symeon i z pokolenia Beniamin, które nazwali przezwiski swojemi.
6:66
Tym tedy, którzy byli z domu synów Kaatowych, a mieli miasta swe w granicach pokolenia Efraim.
6:67
Dali miasta ucieczki: Sychem z przedmieściem jego na górze Efraim i Gezer z przedmieściem jego.
6:68
Przytym też Jekmaam i Betoron z przedmieściami ich.
6:69
Ajalon też i Getremon z przedmieściami ich.
6:70
A z połowice pokolenia Menassesowego dali Aner i Balaam z przedmieściami ich tym, którzy byli pozostali z domów synów Kaatowych.
6:71
Synowie też Gersonowi mieli z domu połowice pokolenia Manassesowego Gaulon w Basan i Astarot z przedmieściami ich.
6:72
Z pokolenia Izaschar dane są: Kedes i Daberet z przedmieściami ich.
6:73
K temu i Ramot i Anem z przedmieściami ich.
6:74
Z pokolenia Aser dane są Masal i Abdon z przedmieściami ich.
6:75
Hakok też i Rohob z przedmieściami ich.
6:76
A z pokolenia Neftali: Kedes w Galilejej z przedmieściami jego, Hamon i Kariataim z przedmieściami ich.
6:77
A synom Merary, którzy byli pozostali, dane są z pokolenia Zabulon: Remmono i Tabor z przedmieściami ich.
6:78
Przytym za Jordanem przeciw Jerychu ku wschodowi słońca od Jordanu dane są z pokolenia Ruben: Bosor na puszczy i Jaffa z przedmieściami ich.
6:79
I Kademot i Messat z przedmieściami ich.
6:80
Także i z pokolenia Gad: Ramot w Galaad i Mahanaim z przedmieściami ich.
6:81
Przytym Hesebon i Jezer z przedmieściami ich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
I Piotr 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub po śmierci został pochowany z Leą a nie z Rachelą (I Mojż 49:29-33).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić