„Marek, Arystarchus, Demas, Łukasz, pomocnicy moi.”

Biblia Gdańska (1881): Filemona 1,24

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 29:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
29:1
Potym Dawid król mówił do wszytkiego zgromadzenia: Bóg obrał Salomona, syna mego, który jest jeszcze dziecięciem młodem, gdyż to jest wielka sprawa, abowiem to nie będzie pałac człowieczy, ale Pana Boga.
29:2
Ja ilem mógł nawięcej, zgotowałem złoto na kościół Boga mego, złoto na naczynie złote, śrebro na rzeczy śrebrne, miedź na miedziane, żelazo na żelazne, drzewo na drzewiane, kamienie onychiny i ine ku osadzeniu i kamienie czerwone i rozlicznych barw, a nad to barzo wiele kamienia drogiego i marmuru.
29:3
K temu, iż mam wielką chuć ku kościołowi Boga mego, mam jeszcze własne złoto i śrebro, którem dał kościołowi Boga mego, oprócz tego wszytkiego, com zgotował na dom święty.
29:4
To jest trzy tysiące talentów złota z Ofir i siedm tysięcy talentów śrebra wypławionego, na oprawowanie ścian po gmachach.
29:5
Owa krótko, złoto na rzeczy złote, a śrebro na śrebrne i na wszytki roboty, które mają wyprawić rzemięśnicy. A jest li też kto by dziś chciał dobrowolnie co ofiarować Panu?
29:6
Tedy przedniejszy z domów i z każdego pokolenia izraelskiego, rotmistrze i setnicy i wszyscy, co byli nad robotami królewskimi przełożeni, z dobrej swej wolej ofiarowali.
29:7
I złożyli na roboty domu Bożego pięć tysięcy talentów złota i dziesięć tysięcy srebrników i dziesięć tysiąc talentów srebra, a ośmnaście tysięcy talentów miedzi i żelaza sto tysięcy talentów.
29:8
Ci też, co mieli drogie kamienie, dawali je do skarbu kościoła Pańskiego, do rąk Jehiela Gersonity.
29:9
I weselił się lud, gdy z dobrej wolej składali, abowiem sercem doskonałem dobrowolnie ofiarowali, z czego się też i Dawid barzo weselił.
29:10
I błogosławił Pana przed wszytkim zebraniem a mówił: O Panie, Boże Izraela, ojca naszego, tocieś ty jest błogosławiony od wieku aż na wieki.
29:11
Abowiem, o Panie, twoja jest wielmożność i moc i chwała, zwycięstwo i sława, nadto wszytko na niebie i na ziemi twoje jest. O Panie ! Twoje jest królestwo, a tyś jest wywyższonym książęciem nad wszytko.
29:12
Twojeć są bogactwa i cześć, tyś wszytko opanował, w ręku twych jest moc i siła, a w mocy twej to jest wywyższyć kogo i utwierdzić.
29:13
A przetoż teraz, o Boże nasz, dawamyć chwałę, a wielbimy sławne imię twoje.
29:14
Abowiem cóżem ja zacz jest, abo co jest zacz lud mój? Iż takowe rzeczy tobie dobrowolnie ofiarować możemy? Gdyż od ciebie jest wszytko, a od ciebie biorąc, tobie zaś oddawamy.
29:15
Bo my jesteśmy pielgrzymi i przychodniowie u ciebie, jako i wszyscy przodkowie naszy, a nasz wiek na ziemi jest by jaki cień przemijający.
29:16
O Panie, Boże nasz! Tenci wszytek dostatek, którychmy zgotowali na budowanie domu imieniowi twemu świętemu, od ciebie jest, a wszytko twoje jest.
29:17
Boże mój, wiemci ja, iż ty doświadczasz serc, a kochasz się w prostości i ja szczerem umysłem wszytkom to dobrowolnie ofiarował i teraz widziałem lud twój, który tu jest, iż ci składali z dobrą wolą i z ochotą.
29:18
O Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, ojców naszych! Zachowajże na wieki tę chuć i dobrowolny umysł ludowi twemu, a serca ich spraw ku sobie.
29:19
Także i Salomonowi, synowi memu, daj serce uprzejme, aby strzegł rozkazania twego, napominania i ustaw twoich, a wszytkiemu aby dosyć czynił, aby też zbudował kościół ode mnie zgotowany.
29:20
Potym mówił Dawid do wszytkiego zgromadzenia: Czyńcież teraz dzięki Panu, Bogu waszemu. A oni wszyscy dziękowali Panu, Bogu ojców swoich, a kłaniając się, czynili poczciwość Panu i królowi.
29:21
Ofiary też czynili Panu i nazajutrz sprawowali ofiary palone Panu cielców tysiąc, skopów tysiąc, baranów tysiąc z mokremi ich ofiarami, a k temu inszych ofiar wielkie mnóstwo za wszytki Izraelczyki.
29:22
Tegoż dnia jedli i pili przed Panem z wielkim weselem, a powtóre Salomona, syna Dawidowego, uczynili królem nad Izraelem, pomazawszy go Panu, aby był książęciem, a Sadoka kapłanem.
29:23
A tak Salomon siadł na stolicy Pańskiej zostawszy królem za Dawida, ojca swego, i szczęściło się jemu, a byli mu posłuszni wszyscy Izraelczycy.
29:24
A wszyscy, tak książęta, jako i rycerstwo i wszyscy synowie króla Dawida, dali ręce na poddaństwo Salomonowi królowi.
29:25
Uczynił tedy Pan Salomona barzo zacnem przed wszytkimi Izraelczyki, a sprawił mu też wielką powagę w królestwie jego, jakiej żaden król w Izraelu nigdy przed tym nie miał.
29:26
A tak Dawid, syn Isajego, trzymał królestwo nad wszemi Izraelity.
29:27
A czas, przez który królował nad wszem Izraelem, był czterdzieści lat, to jest w Hebron siedm lat, a w Jeruzalem trzy i trzydzieści.
29:28
Umarł potym w cerstwej starości, będąc zeszłam w leciech, a będąc bogatym i sławnym, po którym nastał na królestwo Salomon syn jego.
29:29
Ale Dawidowe sprawy od pierwszych aż do ostatecznych są spisane w księgach Samuela widzącego, a w księgach Natana proroka i w księgach Gady proroka.
29:30
Społu ze wszytkim królestwem jego i z mocą i z czasy, które go potykały i z Izraelczyki, a ze wszytkiemi królestwy świata.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus (Mat 4,2, Mar 1,13, Łuk 4,2), Mojżesz aż dwa razy (II Mojż 34,28, V Mojż 9,9, V Mojż 9,18, V Mojż 10,10) i Eliasz (I Król 19,8) pościli aż przez 40 dni. (Mojżesz pościł także bez wody).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
I Jan 4:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić