„A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.”

Biblia Warszawska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,8

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 28:17

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
28:1
Tedy Dawid zebrał do Jeruzalem wszytki książęta izraelskie i przedniejsze z każdego pokolenia i przedniejsze nad hufy, które służyli królowi. K temu rotmistrze i setniki i przełożone wszytkiej majętności i dobytku Dawidowego i synowie jego z komorniki i z inemi zacniejszymi, a z ludem wszytkim rycerskim.
28:2
I wstawszy król na nogi swe rzekł: Bracia moi i ludu mój, słuchajcie mię. Umyśliłem był sam budować dom, gdzie by odpoczywać miała skrzynia przymierza Pańskiego i dla podnóżka nóg Boga naszego i zgotowałem potrzeby ku budowaniu.
28:3
Ale Bóg rzekł do mnie: Ty nie będziesz budował domu imieniowi memu, abowiemeś człowiek waleczny i wylałeś krew.
28:4
A jako mię Pan, Bóg izraelski, obrał ze wszytkiego domu ojca mojego, abych był królem na wieki nad Izraelem i jako obrał z Judy książę, a z narodu judzkiego dom ojca mojego i z synów ojca mego upodobał mię sobie, obrawszy mię królem nad wszytkim Izraelem.
28:5
Takżeć i ze wszytkich synów mych, których mi wiele dał Pan, obrał Salomona, syna mego, aby siedział na stolicy królestwa Pańskiego, nad Izraelem.
28:6
I mówił ku mnie: Salomon, syn twój, będzie budował dom mój i przysionki moje. Abowiemem go sobie obrał za syna, którego ja ojcem będę.
28:7
I umocnię królestwo jego na wieki, będzie li jedno pilen, aby dosyć czynił rozkazaniu memu i sądom moim, jako oto dziś.
28:8
A tak teraz przed wszytkimi Izraelity, którzy są zebraniem Pańskiem, gdzie słyszy Bóg nasz, strzeżcie i szukajcie wszytkiego rozkazania Pan, Boga naszego, abyście się osiedzieli w ziemi dobrej i zostawili ją w dziedzictwo potomstwu swemu na wieki.
28:9
Ty też Salomonie, synu mój, poznaj Boga ojcowskiego, jemuż służ doskonałem sercem i z chutliwem umysłem, abowiemci Pan wie serce każde i wszytkę myśl zrozumiewa. Jeśliż go szukać będziesz, znajdziesz, a jeśliż go opuścisz, odrzuci cię na wieki.
28:10
Obaczże teraz, iż cię Pan obrał ku budowaniu miejsca świętego, bądźże stałym, a czyń temu dosyć.
28:11
Tedy Dawid oddał Salomonowi, synowi swemu, kształt sieni i jej gmachów, komór, schowania i wewnętrznego mieszkania i domu ubłagania.
28:12
Przytym kształt wszytkiego, co jedno był umyślił około sieni kościoła Pańskiego i około wszytkich gmachów dla skarbów domu Bożego i dla skarbów rzeczy świętych.
28:13
I dla pocztów kapłańskich i Lewitów i dla wszytkich spraw posługi w domu Pańskim i dla wszytkiego sprzętu, którym w nim służyć miano.
28:14
Oddał też pewną wagę złota na naczynie ku rozmaitym posługam. Przytym śrebra oddał pewną wagę dla wszytkiego naczynia ku rozmaitym posługam.
28:15
K temu pewną wagę złota na lichtarze złote i na lampy ich złote, a to złoto było odważono tak na lichtarze, jako i na lampy. Srebro także odważone na lichtarze i na lampy, tak jako było potrzeba do służby każdego lichtarza.
28:16
K temu pewną wagę złota na stoły chleba pokładnego, tak jako była potrzeba czego do każdego stołu, przytym śrebro na ine srebrne stoły.
28:17
Oddał też i szczere złoto na widełki, na miednice i na kadzielnice i na wszytki czaszki, pewną wagę złota, a na czaszki śrebrne dał też śrebra pod wagą ile wyszło na którą z nich.
28:18
Na ołtarz też kadzenia złoto szczere pod pewną wagą i na kształt woza Cherubinów z rozciągnionemi skrzydły, któremi okrywali skrzynie przymierza Pańskiego.
28:19
A to wszytko, mówił Dawid, napisano ręką Pańską posłano jest ku mnie, abych zrozumiał wszytko, jako co urobić miano.
28:20
Rzekł potym Dawid do Salomona, syna swego: Bądźże mężnym a stałym, a czyń dosyć temu, nie bój się, ani lękaj, abowiem Pan Bóg, Bóg mój, będzie z tobą, a nie opuści cię, ani cię odstąpi, aż dokończysz wszytkich robót ku posłudze domu Pańskiego.
28:21
Otóż poczty kapłanów i Lewitów ku każdej posłudze w domu Pańskim tuż zawżdy będą gotowe przy tobie we wszytkich sprawach, przytym każdy umiejętny we wszej posłudze, wszyscy też przedniejszy i wszytek lud będą posłuszni każdemu rozkazaniu twemu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.
Mat 10:19

W Chrystusie

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
Rzym 8:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sól jest wymieniona 41 razy w Biblii, pieprzu nie wymieniono w niej za to ani razu.
Sól

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie.
Ps 138:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić