„I rzekł on uczeń, którego miłował Jezus Piotrowi: Pan jest. Szymon tedy Piotr, usłyszawszy iż Pan jest, przepasał się koszulą, (albowiem był nagi) i rzucił się w morze.”

Biblia Gdańska (1881): Jana 21,7

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 27:26

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
27:1
Także synowie izraelscy według liczby swej, to jest przedniejszy z domów, rotmistrze i setnicy i namiestnicy ich, służyli królowi we wszytkich potrzebach wedle pożytków swoich, a odchadzali i przychadzali na każdy miesiąc przez rok, a w każdym poczcie było ludu dwadzieścia i cztery tysiące.
27:2
Jesboam, syn Zabdielów, był przełożonem pocztu pierwszego przez pierwszy miesiąc, a pod jego poruczeństwem było ludu dwadzieścia i cztery tysiące.
27:3
I był przedniejszym z synów Fares nad wszytkimi rotmistrzmi hufów miesiąca pierwszego.
27:4
Dodiasz Ahohytczyk był przełożonem nad drugiem pocztem miesiąca drugiego, a w jego hufie był po nim przedniejszy Macellot, pod tegoż poruczeństwem było ludu dwadzieścia i cztery tysiące.
27:5
Trzeciego hufu na trzeci miesiąc był przełożonem Banajasz, syn Jojady, nawyższego kapłana, w którego poruczeństwie było ludu dwadzieścia i cztery tysiące.
27:6
Ten Banajasz był nazacniejszym miedzy trzemidziesiąt, nad któremi był przełożonem, a po nim w jego hufie był namiestnikiem Amizadab, syn jego.
27:7
Czwarty czwartego miesiąca był Asael, brat Joabów, a namiestnikiem jego był Zabadiasz, syn jego, który w swym hufie miał też ludu dwadzieścia i cztery tysiące.
27:8
Piąty rotmistrz miesiąca piątego był Samaot Jezrahytczyk, w którego hufie było ludu cztery a dwadzieścia tysięcy.
27:9
Szósty miesiąca szóstego był Hyra, syn Akcesów Tekuitczak, w którego hufie było cztery a dwadzieścia tysięcy.
27:10
Siódmy miesiąca siódmego był Heles Falonitczyk z synów Efraim, który w swym hufie miał ludu dwadzieścia i cztery tysiące.
27:11
Ósmy miesiąca ósmego był Sobochaj Husatczyk, który poszedł z Zacharytów, a w tego hufie ludu było cztery i dwadzieścia tysięcy.
27:12
Dziewiąty miesiąca dziewiątego był Abiezar Anatotczyk z synów Jemini, w którego hufie było cztery i dwadzieścia tysięcy.
27:13
Dziesiąty miesiąca dziesiątego był Maharaj Netofatczyk, który poszedł z Zacharytów, a w którego hufie było cztery i dwadzieścia tysięcy.
27:14
Jedenasty miesiąca jedenastego był Banajasz Faratoński z synów Efraim, w którego hufie było cztery a dwadzieścia tysięcy.
27:15
Dwunasty miesiąca dwunastego był Holdaj Netofatczyk z domu Otonielowego, w którego poczcie było ludu dwadzieścia i cztery tysiące.
27:16
Nad to ini nad pokoleniem izraelskim byli przełożonemi. Nad Rubenity był książęciem Eliezer, syn Zechri. Nad Symeończyki Safatiasz, syn Maacha.
27:17
Nad Lewitami Hasabiasz, syn Kamuelów; nad Aaronity Sadok.
27:18
Nad Judą Eliu, który był z bratów Dawidowych. A nad Izaschary Amri, syn Michaelów.
27:19
Nad Zabuleńczyki Jesmajasz, syn Abdiaszów; a nad Neftalimczyki Jerymot, syn Ozrielów.
27:20
Nad Efraimity Ozeasz, syn Ozazjaszów; a nad połowicą pokolenia Manassesowego Joel, syn Fadajaszów.
27:21
Nad drugą połowicą pokolenia Manassesowego w Galaadzie Jaddo, syn Zachariaszów; a nad Baniamity Jasjel, syn Abnerów.
27:22
Nad Danity Azarel, syn Jerohamów. A tyć są książęta pokolenia izraelskiego.
27:23
A nie wziął Dawid w liczbę ich żadnego, co by miał mniej dwudziestu lat. Abowiem Pan był powiedział, iż miał rozmnożyć syny izraelskie jako gwiazdy niebieskie.
27:24
I począł był liczyć Joab, syn Sarwie, ale nie dokończył, dlaczego przyszedł gniew na Izraelczyki i nie weszła ta liczba miedzy iną liczbę spraw spisanych w kronice króla Dawida.
27:25
Nad skarby też królewskiemi był przełożonym Azmot, syn Abielów, a nad skarby, które były w polach, w mieściech, we wsiach i po zamkach, był Jonatan, syn Ozjaszów.
27:26
Nad oraczmi też, którzy sprawowali ziemię, był Ezri, syn Chelubów.
27:27
Nad winnicami był Samejasz Ramatczyk, a nad piwnicami winnemi Zabdiasz Safomitczyk.
27:28
Nad sady oliwnemi i sykomorowemi, które są w polach, był Balanan Gederytczyk, a nad komorami oliwnemi Joas.
27:29
Nad wołmi, które pasiono w Saron, Setraj Saronitczyk; a nad wołmi po dolinach Safat, syn Adlajego.
27:30
Nad wielbłądy Obil Izmaelitczyk; a nad oślicami Jadiasz Meronatczyk.
27:31
Nad owcami Jaziz Agareńczyk; a cić wszyscy byli przełożonemi nad majętnościami króla Dawida.
27:32
Jonatan zasię, stryj Dawidów, był panem radnym, człowiek mądry i uczony w zakonie, tak sam, jako i Jehiel, syn Hachamony, z syny królewskiemi.
27:33
Achitofel też był panem radnym królewskim, a Chusaj Arachitczyk, kochankiem królewskim.
27:34
Po Achitofelu był Jojada, syn Banajaszów i Abiatar. A hetmanem wojska królewskiego Joab.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!
I Mojż 15:1

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid kupił od Ornana Jebuzejczyka klepisko płacąc za nie 600 sykli złota (około 15 funtów = 6.8 kg). W miejscu tym później została wybudowana Boża Świątynia (I Kron 21:21-25, II Kron 3:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.
Hebr 9:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić