„Wy też narodowie etiopscy będziecie pomordowani od miecza mego.”

Biblia Brzeska: Księga Sofoniasza 2,12

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 25:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
25:1
Przytym Dawid i hetmani odłączyli syny Asafa, Hemana i Jedytuna na posługowanie, którzy proroctwa grali na skrzypicach, na harfach i na cymbalech, których mężów była pewna liczba, a każdy urzędu swego pilnował.
25:2
Z synów Asafowych był: Zachur, Józef, Nataniasz i Asarel. A ci synowie Asafowi byli pod mocą Asafową, który prorokował na rozkazanie królewskie.
25:3
A z synów Jedytunowych byli: Godoliasz, Sory, Jesajasz, Hasabiasz i Matatiasz, sześć ich pod mocą ojca ich Jedytuna, który prorokował na harfie wyznawając i chwaląc Pana.
25:4
Z synów Hemanowych: Bukejasz, Mataniasz, Ozjel, Sebuel, Jerymot, Hananiasz, Hanani, Eliata, Geddelty i Romamtiezer, Jesbakassa, Malloty, Otyr, Mahazjot.
25:5
Ci wszyscy byli synowie Hemanowi, widzącego królewskiego, w służbie Bożej ku wywyższeniu rogu, a tych czternaście Bóg dał Hemanowi i trzy córki.
25:6
Ci wszyscy byli pod mocą ojców swych grając na cymbalech, na skrzypicach i na arfach, ku posługowaniu w domu Bożem, a Asaf, Jedytun i Heman byli pod poruczeństwem królewskim.
25:7
A tych wszytkich z bracią ich, którzy byli umiejętnemi i ćwiczonemi w piosnkach Pańskich, było dwieście ośmdziesiąt i ośm policzonych.
25:8
I miotali losy miedzy sobą o urząd, tak mały, jako i wielki, tak nauczony, jako i nieuczony.
25:9
I padł pierwszy los na Asafa, to jest na Józefa, a wtóry na Godoliasza, których z bracią i z syny jego było dwanaście.
25:10
Trzeci na Zachura, którego synów i braciej było dwanaście.
25:11
Czwarty na Isarego, którego też synów i braciej było dwanaście.
25:12
Piąty na Nataniasza, tego też synów i braciej było dwanaście.
25:13
Szósty na Bokejasza, ten też miał synów i z bracią dwanaście.
25:14
Siódmy na Jesreela, który też miał synów z bracią dwanaście.
25:15
Ósmy na Jesajasza, którego synów i braciej było dwanaście.
25:16
Dziewiąty na Mataniasza, a tego też synów i z bracią było dwanaście.
25:17
Dziesiąty na Semejasza, którego też synów było i z bracią dwanaście.
25:18
Jedennasty na Azarela, a jego synów i braciej było dwanaście.
25:19
Dwunasty na Hasabiasza, którego synów i braciej było dwanaście.
25:20
Trzynasty na Subaela, tego też synów było i z bracią dwanaście.
25:21
Czternasty na Matatiasza, którego synów i braciej było dwanaście.
25:22
Piętnasty na Jerymota, którego synów z bracią było dwanaście.
25:23
Szesnasty na Hananiasza, a tego też synów i braciej było dwanaście.
25:24
Siedmnasty na Jesbakassę, tego też synów było i z bracią dwanaście.
25:25
Ósmynasty na Hananiego, ten miał też synów i braciej dwanaście.
25:26
Dziewiętnasty na Mellotego, który miał synów z bracią dwanaście.
25:27
Dwudziesty na Eliata, a tego też synów było i z bracią dwanaście.
25:28
Dwudziesty i pierwszy na Otyra, który miał synów i braciej dwanaście.
25:29
Dwudziesty wtóry na Geddeltego, którego synów było i z bracią dwanaście.
25:30
Dwudziesty trzeci na Mahazjota, tego też synów było i braciej dwanaście.
25:31
Dwudziesty czwarty na Romamtiezera, którego synów i braciej było dwanaście.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł: Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą.
Dz 27:24

W Chrystusie

Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.
I Kor 12:27

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus został ukrzyżowany na miejscu zwanym "Golgota" co oznacza "Miejsce Czaszki" (Mat 27:33, Mar 15:22, Jan 19:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić