„I któż nauczy Boga umiejętności, który sądzi rzeczy wysokie?”

Biblia Brzeska: Księga Hioba 21,22

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 13:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
13:1
Potym Dawid wszedł w radę z hetmany i z setniki i ze wszytkimi rotmistrzami.
13:2
I mówili do wszytkiego zgromadzenia izraelskiego: Jeśli się wam podoba, a Pan Bóg nam poszczęści, roześlemy wszędy do braciej, którzy pozostali w ziemi izraelskiej; przytym też do kapłanów i Lewitów w mieściech, gdzie przedmieścia swoje mają, żeby się do nas zeszli.
13:3
Abychmy skrzynię Boga naszego do nas odwieźli. Abowiem nie dowiadowaliśmy się o niej za czasów Saulowych.
13:4
A wszyscy, którzy byli w onym zgromadzeniu mówili, aby tak uczynił, gdyż ta rzecz wszemu ludowi zdała się być dobra.
13:5
Zebrał tedy Dawid wszytki Izraelity od Nilu egiptskiego aż do granic Hemat, aby przywieźli skrzynię Pańską z Karjatjarym.
13:6
A tak Dawid ze wszytkiem Izraelem przyszedł do Baalata w Karjatjarym, które jest w Judzie, aby stamtąd przywieźli skrzynię Pana Boga siedzącego miedzy Cherubiny, gdzie imię jego jest wzywane.
13:7
I wstawili skrzynię Bożą na wóz nowy z domu Abinadabowego, a Oza i Achio prowadzili wóz.
13:8
Dawid tedy i wszytcy Izraelitowie grali przed Bogiem ze wszytkiej mocy swej piosnkami, na harfiech, na skrzypicach, bębniech, cymbalech i na trąbach.
13:9
A gdy przyszli na plac chydoński, Oza ściągnął rękę swą, aby zadzierżał skrzynię, bo jej mało woły nie przewróciły.
13:10
Ale Pan rozgniewał się na Ozę i zaraził go przeto, iż się ręką swą dotknął skrzynie i tamże umarł przed Bogiem.
13:11
Z czego Dawid był barzo zasmucon, iż Pan uczynił to rozerwanie w Ozie. A przetoż nazwał ono miejsce Peres Oza aż do dnia tego.
13:12
I bał się Dawid Boga dnia onego a rzekł: Jakoż mogę do siebie przywieść skrzynię Bożą?
13:13
A przetoż Dawid nie przywiózł skrzynię do siebie, do miasta Dawidowego, ale przyprowadził ją do domu Obededoma Getejczyka.
13:14
I była skrzynia Boża w domu Obededomowym przez trzy miesiące, a Pan błogosławił domowi jego i wszytkim jego majętnościam.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Jozjasz umarł po tym jak został trafiony przez łucznika (II Kron 35:23-24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić