„A w oddaleniu od nich była wypasana wielka trzoda świń.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Mateusza 8,30

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 12:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
12:1
Ci też są, co przyszli ku Dawidowi do Sycelega, gdy się jeszcze krył przed Saulem, synem Cysowym, a ci byli ludzie mężni, co go ratowali czasu boju.
12:2
Ćwiczeni z łuki a ciskając kamieńmi, tak prawą ręką, jako i lewą i także z łuku strzelając, z braciej Saulowych z Beniamin.
12:3
Był przedniejszym Ahiezer i Joas, synowie Sammaa Gabaatczyka i Jazjel i Falet, synowie Azmota i Baracha i Jehu Anatotczyk.
12:4
I Smajasz też z Gabaon, człowiek rycerski miedzy trzemidziesiąt i nad trzemidziesiąt. A Jeremiasz i Jehezjel i Johannan i Jezabad Gaderotczyk.
12:5
Eluzaj i Jerymot, Baaliasz, Samariasz i Safatiasz Harufitczyk.
12:6
Elkana Jesjasz, Azareel, Joezer i Jesbaam z Karchymu.
12:7
Joela też i Zabadiasz, synowie Jeroboamowi z Gedor.
12:8
Przytym z Gadytów uciekli byli do Dawida, gdy się krył na puszczy, ludzie mężni i waleczni, noszący tarcz i drzewo, a oblicza ich były jako lwie i prędcy po górach jako sarny.
12:9
Ezer, ten był przedniejszy, Obdiasz wtóry, a Eliab trzeci.
12:10
Masmana czwarty, a Jeremiasz piąty.
12:11
Eti szósty, a Eliel siódmy.
12:12
Johanan ósmy, a Elzebad dziewiąty.
12:13
Jeremiasz dziesiąty, a Machbanaj jedennasty.
12:14
A cić są przedniejszy hetmani wojska Gadytów, mniejszy nad stem, a więcszy nad tysiącem.
12:15
Cić też są, którzy przeszli Jordan miesiąca pierwszego, gdy on wylewał nad wszytki brzegi swoje i wygnali wszytki mieszkające w dolinach ku wschodu i ku zachodu.
12:16
Nad to przyszli niektórzy z synów Beniamin i z Juda, aż do miejsca obronnego ku Dawidowi.
12:17
Ku którym wyszedł Dawid i mówił do nich: Jeśliżeście przyszli do mnie dla pokoju, abyście mię ratowali, tedy serce me społu przystanie do was, ale jeśliście do mnie na zdradzie przyszli, z strony nieprzyjaciół moich, gdyżem ja żadnej złości nie winien, niech to Bóg ojców waszych obejrzy a zemści się tego.
12:18
Tedy Amazjasza, książę nad trzemidziesiąt, ruszył Duch, iż rzekł: Twoiciechmy, o Dawidzie! Aza z tobą przestawamy synu Izajów, mir, pokój tobie i pokój pomocnikom twoim, gdyżci Bóg twój pomaga. A także je przyjął Dawid, a postanowił książęty nad hufem.
12:19
Nad to niektórzy z pokolenia Manassesowego uciekli też ku Dawidowi, gdy ciągnął z Filistyny na wojnę przeciw Saulowi, ale im nie był na pomocy, gdyż książęta filistyńskie wszedszy w radę odesłali go mówiąc: Iż ten z głowami naszemi uciecze do Saula, pana swego.
12:20
A tak, gdy szedł do Sycelega, uciekli k niemu niektórzy z Manasse: Ednas, Jozabad, Jedyhel, Michael, Jazabad, Eliu, Salaty, hetmani nad tysiącami w Manasse.
12:21
A cić byli Dawidowi na pomocy przeciwko onemu hufowi, abowiem byli wszytko ludzie mężni i przedniejszy w onym wojsku.
12:22
I przybywało ich na każdy dzień Dawidowi na ratunek, aż ich był wielki poczet jako wojska Bożego.
12:23
Tać tedy jest liczba przedniejszych i gotowych ku bojowi, którzy przyszli ku Dawidowi do Hebron, aby mu podali królestwo Saulowe wedle słów Pańskich.
12:24
Z synów Juda, ci co tarcz i drzewa nosili, było sześć tysięcy i ośmset ludzi gotowych ku bojowi.
12:25
Z synów Symeon, ludzi mężnych walecznych, siedm tysięcy i sto.
12:26
Z synów Lewi, cztery tysiące i sześć set.
12:27
A z Jojadą, który był przedniejszym z synów Aaronowych, było trzy tysiące i siedm set ludu.
12:28
Sadok, też młodzieniec mężny rycerz; i z domu ojca jego przedniejszych było dwadzieścia i dwoje.
12:29
A z synów Banjaminowych, braciej Saulowych, było trzy tysiące ludu, abowiem jeszcze więcsza część ich strzegli domu Saulowego.
12:30
Z synów też Efraim było dwadzieścia tysięcy i ośmset ludu godnego ku bojowi i mężów sławnych tych w domiech narodów ich.
12:31
A z połowice pokolenia Manassytów było ośmnaście tysięcy, którzy byli naznaczeni mianowicie, aby przyszli a postanowili Dawida królem.
12:32
Także z synów Izascharowych, ludzi godnych, którzy umieli rozeznać czasy, tak iż wiedzieli, co kiedy Izrael począć miał, było książąt ich dwieście, na których radzie przestawali ich bracia.
12:33
A z Zabulonitów, którzy chodzili na walki, a byli biegłemi około wszytkich przypraw wojennych, było pięćdziesiąt tysięcy gotowych w szyku, a z statecznym sercem.
12:34
A z Naftalimitów było przedniejszych tysiąc, a z nimi było inych z tarczami i z drzewy trzydzieści i siedm tysięcy.
12:35
Z pokolenia też Dan, ludu godnego ku bojowi, było ośm a dwadzieścia tysięcy i sześć set.
12:36
Także z Asser wyszło ludu rycerskiego z szykowanego ku potkaniu, czterdzieści tysięcy.
12:37
K temu z za Jordania, z Rubenitów, Gadytów i z połowice pokolenia Manassesowego, ludu wszytkiego z przyprawami wojennemi było sto i dwadzieścia tysięcy.
12:38
A ten wszytek lud rycerski i sprawiony ku boju, ściągnęli się do Hebron z całym sercem, aby postanowili Dawida królem nad wszytkim Izraelem, k temu też iny wszytek lud izraelski przychylili się do tego jednostajnem sercem, aby obrali Dawida królem.
12:39
I byli tam przy Dawidzie przez trzy dni jedząc i pijąc, abowiem im byli dosyć nagotowali wszytkiego bracia ich.
12:40
Także też i sąsiedzi ich aż do Izaschar, Zabulon i Neftali przynosili chleby na oślech, na wielbłądziech i na mulech i na wolech i potrawy, mąki, figi, rozynki, wino, oliwę, wołów też i owiec barzo wiele. Abowiem się weselili wszyscy Izraelczycy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł do nich Izajasz: Tak powiedzcie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego.
II Król 19:6

W Chrystusie

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
I Kor 15:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Marek był kuzynem Barnaby (Kol 4:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić