„A ty, Ezdraszu, według mądrości swego Boga, która jest w tobie, ustanów urzędników i sędziów, którzy będą sądzić cały lud zarzecza, wszystkich, którzy znają prawo twego Boga; a tych, którzy go nie znają, macie uczyć.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 7,25

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 11:11

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
11:1
Zebrali się potym wszyscy Izraelczycy do Dawida do Hebron i mówili tak: Otochmy są kość twoja i ciało twoje.
11:2
Tak jako i przed tym, gdy jeszcze był Saul królem, tedyś ty wywodził i przywodził Izraela. A Pan Bóg rzekł k tobie: Ty będziesz sprawował lud mój izraelski i będziesz książęciem jego.
11:3
A tak przyszli wszyscy starszy izraelscy do króla do Hebron, a tamże Dawid wszedł z nimi w przymierze przed Panem. I pomazali go królem nad Izraelem według słowa Pańskiego, które powiedział przez Samuela.
11:4
Jechał tedy Dawid ze wszytkim Izraelem do Jeruzalem, które jest Jebus, kędy mieszkali Jebuzejczycy w onej ziemi.
11:5
Rzekli potym mieszczanie jebuzejscy ku Dawidowi: Nie wnidziesz tu. A wszakoż wziął Dawid zamek syjoński, który jest miastem Dawidowem.
11:6
Zatymże rzekł Dawid: Kto by napierwej pobił Jebuzejczyki, ten będzie książęciem i hetmanem. I szedł Joab, syn Sarwie, wprzód a został hetmanem.
11:7
A Dawid mieszkał na zamku i stądże jest wezwan miastem Dawidowem.
11:8
Potym miasto oprawił w okrąg od Mello aż do końca, a Joab pobudował ostatek miasta.
11:9
A tak Dawid wzmagał się i rozmnażał, abowiem Pan zastępów był z nim.
11:10
A cić są naprzedniejszy hetmani, którzy byli z Dawidem, a statecznie mu pomagali w królestwie jego ze wszytkim Izraelem, aby go postanowili królem według słowa Pańskiego nad Izraelem.
11:11
I tać jest liczba ludzi rycerskich, którzy byli z Dawidem: Jesbaam, syn Hachamona, przedniejszy miedzy trzemidziesiąty. Ten podniówszy drzewo swe, pomordował ich trzysta jednym razem.
11:12
Po nim Eleazar, syn Dodonów Ahoitczyk, który był jeden ze trzech mocarzów.
11:13
Ten był z Dawidem w Fesdomim, kędy się na ono miejsce zebrali byli Filistyni ku bitwie. A na onym polu było pełno jęczmienia, a lud był uciekł przed Filistyny.
11:14
Tam stanąwszy w pośrzód onego pola, obronili go i porazili Filistyny, a zacnie je Pan wybawił.
11:15
Potym przyszli trzej przedniejszy ze trzechdziesiąt na skałę do Dawida do jaskinej Odollam, a Filistyni się byli położyli w dolinie Rafaim.
11:16
Na ten czas Dawid był na miejscu obronnem, a straż filistyńska była w Betlehem.
11:17
Tedy Dawid chucią wzruszony rzekł: Kto mię napoi wodą z studniej betleemskiej, która jest u brany.
11:18
A tak oni trzej wtargnąwszy miedzy wojska filistyńskie, naczerpali wody z studniej betlehemskiej, która była u brany, a wziąwszy ją, przynieśli do Dawida, który jej nie chciał pić, ale ją ofiarował Panu.
11:19
I rzekł: Nie daj mi tego Boże mój, abych to uczynić miał. Izali będę pił krew tych mężów z niebezpieczeństwem żywota ich, abowiem ważąc gardła swe przynieśli ją. I dlatego jej pić nie chciał, a toć uczynili trzej oni rycerze.
11:20
Abisaj, też brat Joabów, był przedniejszy z onych trzech, a ten podniósł drzewo swe na trzy sta ludu, które poraził, a otrzymał sławę miedzy onemi trzemi.
11:21
I był w wtórym rzędzie miedzy trzemi sławniejszym, a był książęciem ich, ale jednak onych trzech pierwszych nie doszedł.
11:22
Banajasz, też syn Jojady, człowieka mężnego i w wielu sprawach zacnego z Kabseela, ten zabił dwa lwy moabskie, ten też szedszy, zabił lwa w pośrzód jamy ziemie.
11:23
Tenże też zabił męża Egiptcjanina, który był na piąci łokiet, a miał w ręce oszczep, który był jako nawój tkacki i przyszedszy k niemu z kijem, wydarł oszczep Egiptcjaninowi z ręki, a zabił go onym oszczepem.
11:24
Toć uczynił Banajasz, syn Jojady, który sobie dostał sławy miedzy onemi trzemi rycerzmi.
11:25
I był sławniejszym miedzy trzemidziesiąt, a wszakoż nie doszedł onych trzech. A tego Dawid uczynił sekretarzem swoim.
11:26
Byli też ini ludzie rycerscy: Asael, brat Joabów i Elchanan, syn Dodonów z Betlehem.
11:27
Sammot Harorytczyk i Heles Falonitczyk.
11:28
Ira, syn Akcesów, Tekuitczyk i Abiezer Anatotczyk.
11:29
Sobbochaj Husatczyk i Ilaj Ahohitczyk.
11:30
Maharaj Netofatczyk i Heled, syn Baany, Netofatczyk.
11:31
Etaj, syn Rybajego z Gabaat, synów Beniaminowych i Banajasz Faratończyk.
11:32
Huraj z potoka Gaas i Abiel Arbatczyk.
11:33
Azmot Baharumitczyk i Eliaba Salabonitczyk.
11:34
Synowie Assema Gezonity: Jonatan, syn Sage, Ararczyk.
11:35
Ahiam, syn Sacharów, Ararytczyk i Elifal, syn Urów.
11:36
Hefer Meteratczyk i Achia Felonitczyk.
11:37
Hesro z Karmelu i Naaraj, syn Azbajów.
11:38
Joel, brat Natanów, Mibahar, syn Agarajów.
11:39
Selek Ammonitczyk i Naharaj Berotytczyk, który nosił broń Joaba, syna Sarwie.
11:40
Ira Jetrejczyk i Gareb Jetrejczyk.
11:41
Uriasz Hetejczyk i Zabad, syn Oholiego.
11:42
Adyna, syn Syze, Rubenita, książę Rubenitów z trzemidziesiąt.
11:43
Hanan, syn Maachy i Jozafat Matanitczyk.
11:44
Ozjasz Astarotczyk, Samma i Jehiel, synowie Hotama Arorytczyka.
11:45
Jediel, syn Samry i Joha, brat jego Tyzytczyk.
11:46
Eliel Mahawitczyk, Jerybaj i Josajasz, synowie Elnaama i Jetma Moabczyk.
11:47
Eliel i Obed i Jasiel z Mezobiej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział że kiedy zostanie zbudowany dom musi posiadać na dachu poręcze aby nikt z niego nie spadł i nie ściągnął na ten dom krwi (na dachu domu prowadzono bowiem wiele zajęć) (V Mojż 22:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić