„I usłyszałem głos z nieba, mówiący do mnie: Napisz: Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch, aby odpoczywali od swoich trudów, a czyny ich idą za nimi.”

Biblia Przekład Toruński: Objawienie Jana 14,13

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Królewska 9:25

Tytuł oryginalny
Pierwsze Księgi Królewskie które są trzecie według Łacinników
O Przekładzie
9:1
A gdy dokończył Salomon budowania kościoła Pańskiego i domu królewskiego, a uczynił dosyć wolej swej jako chciał,
9:2
Tedy się mu Pan ukazał powtórnie jako i w Gabaon.
9:3
I rzekł Pan ku niemu: Wysłuchałem modlitwę i prośbę twoję jakoś mię prosił, a poświęciłem ten dom, któryś ty zbudował i postawię tam imię moje, aż na wieki, a oczy i serce moje będą w nim po wszytek czas.
9:4
A jeśliż ty będziesz chodził przede mną jako chodził Dawid, ociec twój, w doskonałości, a w prostości serca, a będziesz się sprawował według wszytkiego, jakom ja rozkazał tobie strzegąc wyroków i sądów moich,
9:5
Utwierdzę stolicę królestwa twego nad Izraelem aż na wieki, tak jakom to obiecał Dawidowi, ojcu twemu tak mówiąc: Nie będzie odjęt z stolice izraelskiej człowiek z narodu twego.
9:6
Ale jeśliż się wy i synowie waszy odwrócicie ode mnie, a nie będziecie strzec rozkazania mego i wyroków moich, którem wam podał, ale odszedszy będziecie służyć bogom cudzym i będziecie się im kłaniać.
9:7
Tedy ja wytracę Izraelity z ziemie, którąm im dał, a dom, którym poświęcił imieniowi memu, odrzucę od siebie, a będzie Izrael przypowieścią i baśnią miedzy wszemi narody.
9:8
A ktokolwiek pójdzie mimo ten dom, który miał być nazaniejszy, zumiawszy się, będzie świstał i rzecze: Przeczże tak Pan uczynił ziemi tej i domowi temu?
9:9
Tedy odpowiedzą: Przeto, iż opuścili Pana, Boga swego, który wywiódł ojce ich z ziemie egiptskiej, a chwycili się bogów cudzych i chwalili je, a służyli im, a przetoż przywiódł Pan na nie wszytko to nieszczęście.
9:10
Potym po dwudziestu lat, gdy Salomon zbudował dwa domy: dom Pański i dom królewski,
9:11
A Hiram, król tyrski dał był Salomonowi drzewa cedrowe i jodłowe i złota, ile jedno chciał, za co mu też dał król Salomon dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej.
9:12
A tak Hiram wyszedł z Tyru, aby oglądał miasta, które mu Salomon dał i nie podobały się mu.
9:13
I rzekł: Cóż to za miasta, któreś mi dał, bracie mój? I nazwał je ziemią Chabul aż do tego czasu.
9:14
A Hiram posłał był sto i dwadzieścia talentów złota.
9:15
A tenci był pobór, który wybierano na Salomona ku budowaniu domu Pańskiego i jego i domu Mello i murów jerozolimskich i Eser i Mageddo i Gazer.
9:16
A faraon, król egiptski, ciągnął a wziął Gazer i popalił ją ogniem i zamordował Chananejczyki, którzy mieszkali w mieście, a oddał je w posagu córce swej, żonie Salomonowej.
9:17
I zbudował Salomon Gazer i Betoron niższe.
9:18
Przytym Baalat i Tamor w ziemi pustynnej.
9:19
I wszytki miasta kędy były szpiklerze jego i miasta kędy były wozy i konie jego i wszytko co się podobało Salomonowi budować w Jeruzalem, w Libanie i we wszytkiej ziemi państw swoich.
9:20
A na wszytek lud, który był pozostał z Amorejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Hewejczyków, Jebuzejczyków, którzy nie byli z synów izraelskich,
9:21
I na syny onych, którzy byli pozostali w ziemi po nich, których nie mogli wytracić synowie izraelscy, podbił dań aż do tych czasów.
9:22
Ale z synów izraelskich nie chciał uczynić żadnego niewolnikiem, jedno byli ludźmi rycerskimi, służebniki jego, hetmany jego i urzędniki nad wozmi i nad jezdnymi jego.
9:23
A wszytkich Salomonowych urzędników, którzy byli nad robotami jego, było pięćset i pięćdziesiąt, co stali u robót nad ludźmi.
9:24
Tedy córka faraonowa wyprowadziła się z miasta Dawidowego do domu swego, który jej zbudował Salomon, a potym budował Mello.
9:25
I sprawował trzykroć na każdy rok palone i spokojne ofiary na ołtarzu, który był zbudował Panu i kadził na onym ołtarzu, który był przed Panem, a także dokonał domu.
9:26
Sprawił potym Salomon okręty w Asjongaber, które jest w Ajlat nad brzegiem Morza Czerwonego w ziemie edomskiej.
9:27
Potym Hiram posłał z okrętem służebniki swe, biegłe żeglarze, a świadome na morzu, z służebniki Salomonowymi.
9:28
Którzy przyszedszy do Ofir, wzięli stamtąd złota cztery sta i dwadzieścia talentów, a odnieśli je królowi Salomonowi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

List do Hebrajczyków (Hebr 11:12) mówi nam że ciało Abrahama było nieomal obumarłe w tym wieku gdy Bóg uczynił go ojcem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić