„I rozgniewałem się barzo, gdym usłyszał wołanie ich wedle słów tych,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nehemiasza 5,6

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Królewska 9:17

Tytuł oryginalny
Pierwsze Księgi Królewskie które są trzecie według Łacinników
1A gdy dokończył Salomon budowania kościoła Pańskiego i domu królewskiego, a uczynił dosyć wolej swej jako chciał, 2Tedy się mu Pan ukazał powtórnie jako i w Gabaon. 3I rzekł Pan ku niemu: Wysłuchałem modlitwę i prośbę twoję jakoś mię prosił, a poświęciłem ten dom, któryś ty zbudował i postawię tam imię moje, aż na wieki, a oczy i serce moje będą w nim po wszytek czas. 4A jeśliż ty będziesz chodził przede mną jako chodził Dawid, ociec twój, w doskonałości, a w prostości serca, a będziesz się sprawował według wszytkiego, jakom ja rozkazał tobie strzegąc wyroków i sądów moich, 5Utwierdzę stolicę królestwa twego nad Izraelem aż na wieki, tak jakom to obiecał Dawidowi, ojcu twemu tak mówiąc: Nie będzie odjęt z stolice izraelskiej człowiek z narodu twego. 6Ale jeśliż się wy i synowie waszy odwrócicie ode mnie, a nie będziecie strzec rozkazania mego i wyroków moich, którem wam podał, ale odszedszy będziecie służyć bogom cudzym i będziecie się im kłaniać. 7Tedy ja wytracę Izraelity z ziemie, którąm im dał, a dom, którym poświęcił imieniowi memu, odrzucę od siebie, a będzie Izrael przypowieścią i baśnią miedzy wszemi narody. 8A ktokolwiek pójdzie mimo ten dom, który miał być nazaniejszy, zumiawszy się, będzie świstał i rzecze: Przeczże tak Pan uczynił ziemi tej i domowi temu? 9Tedy odpowiedzą: Przeto, iż opuścili Pana, Boga swego, który wywiódł ojce ich z ziemie egiptskiej, a chwycili się bogów cudzych i chwalili je, a służyli im, a przetoż przywiódł Pan na nie wszytko to nieszczęście. 10Potym po dwudziestu lat, gdy Salomon zbudował dwa domy: dom Pański i dom królewski, 11A Hiram, król tyrski dał był Salomonowi drzewa cedrowe i jodłowe i złota, ile jedno chciał, za co mu też dał król Salomon dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej. 12A tak Hiram wyszedł z Tyru, aby oglądał miasta, które mu Salomon dał i nie podobały się mu. 13I rzekł: Cóż to za miasta, któreś mi dał, bracie mój? I nazwał je ziemią Chabul aż do tego czasu. 14A Hiram posłał był sto i dwadzieścia talentów złota. 15A tenci był pobór, który wybierano na Salomona ku budowaniu domu Pańskiego i jego i domu Mello i murów jerozolimskich i Eser i Mageddo i Gazer. 16A faraon, król egiptski, ciągnął a wziął Gazer i popalił ją ogniem i zamordował Chananejczyki, którzy mieszkali w mieście, a oddał je w posagu córce swej, żonie Salomonowej. 17I zbudował Salomon Gazer i Betoron niższe. 18Przytym Baalat i Tamor w ziemi pustynnej. 19I wszytki miasta kędy były szpiklerze jego i miasta kędy były wozy i konie jego i wszytko co się podobało Salomonowi budować w Jeruzalem, w Libanie i we wszytkiej ziemi państw swoich. 20A na wszytek lud, który był pozostał z Amorejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Hewejczyków, Jebuzejczyków, którzy nie byli z synów izraelskich, 21I na syny onych, którzy byli pozostali w ziemi po nich, których nie mogli wytracić synowie izraelscy, podbił dań aż do tych czasów. 22Ale z synów izraelskich nie chciał uczynić żadnego niewolnikiem, jedno byli ludźmi rycerskimi, służebniki jego, hetmany jego i urzędniki nad wozmi i nad jezdnymi jego. 23A wszytkich Salomonowych urzędników, którzy byli nad robotami jego, było pięćset i pięćdziesiąt, co stali u robót nad ludźmi. 24Tedy córka faraonowa wyprowadziła się z miasta Dawidowego do domu swego, który jej zbudował Salomon, a potym budował Mello. 25I sprawował trzykroć na każdy rok palone i spokojne ofiary na ołtarzu, który był zbudował Panu i kadził na onym ołtarzu, który był przed Panem, a także dokonał domu. 26Sprawił potym Salomon okręty w Asjongaber, które jest w Ajlat nad brzegiem Morza Czerwonego w ziemie edomskiej. 27Potym Hiram posłał z okrętem służebniki swe, biegłe żeglarze, a świadome na morzu, z służebniki Salomonowymi. 28Którzy przyszedszy do Ofir, wzięli stamtąd złota cztery sta i dwadzieścia talentów, a odnieśli je królowi Salomonowi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego.
I Mojż 26:24

W Chrystusie

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
I Jan 2:27

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Piotr wiedział o tym że nie dożyje dnia pochwycenia ponieważ Jezus powiedział mu w jaki sposób umrze (Jan 21:18-19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić