„Myśmy wstąpili i staliśmy się odpornymi; przetoż ty nie odpuszczasz.”

Biblia Gdańska: Treny Jeremijaszowe 3,42

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Królewska 21:25

Tytuł oryginalny
Pierwsze Księgi Królewskie które są trzecie według Łacinników
O Przekładzie
21:1
Czasu onego miał Nabot Jezraelita winnicę w Jezrael podle dworu Achaba, króla w Samarjej.
21:2
Tedy rzekł Achab ku Nabotowi: Daj mi winnicę swą, abych miał z niej gród dla jarzyn, abowiem mi prawie przyległ ku domowi, a ja tobie za nię dam iną winnicę lepszą, aboć za nie dam pieniądze, jeślić się tak będzie podobało.
21:3
Odpowiedział Nabot: Nie daj tego Panie Boże, abych ja tobie miał dać dziedzictwo ojców moich.
21:4
A przetoż Achab przyszedł do domu frasując i gniewając się na Nabota Jezraelitę, iż go tak odprawił tymi słowy, a iż mu nie chciał dać dziedzictwa ojców swych. I układłszy się na łożu swym, a obrócił się do ściany, ani jadł chleba.
21:5
Tedy ku niemu przyszła Jezabel, żona jego, pytając przecz się tak frasuje, a nie chce nic jeść.
21:6
Który tak rzekł do niej: Mówiłem z Nabotem Jezraelitą, aby mi przedał za pieniądze winnicę swą, abo ze mną na lepszą frymarczył. Ale on mi powiedział, że mi jej dać nie chce.
21:7
Rzekła tedy Jezabel, żona jego: I takżeś ty rządny w królestwie izraelskim? Wstań i jedz, a bądź dobrej myśli, abowiem ja tobie dam winnicę Nabota Jezraelity.
21:8
A tak napisała listy imieniem Achabowym, zapieczętowawszy je sygnetem królewskim i posłała je do starszych, a do przełożonych miasta onego, kędy mieszkał Nabot.
21:9
A napisała on list w ty słowa: Zapowiedzcie post, a postawcie Nabota na nawyższym miejscu miedzy ludem.
21:10
Postawcież dwu mężu przewrotnych przeciw niemu, którzy by nań świadczyli, iż złorzeczył Bogu i królowi. A tak go wywiedzcie a ukamionujcie, aby umarł.
21:11
I uczynili tak oni starszy i przełożeni, którzy mieszkali w onym mieście na rozkazanie Jezebele, jako była napisała w liściech swych, które posłała do nich.
21:12
A zapowiedziawszy post, postawili Nabota na nawyższym miejscu miedzy ludem.
21:13
Przyszli potym dwa mężowie przewrotni i stanęli przeciw jemu, a świadczyli nań przed wszytkim ludem, iż Nabot złorzeczył Bogu i królowi. A tak go wywiódszy z miasta, ukamionowali i umarł.
21:14
Posłali potym do Jezebele opowiedając: Iż ukamionowan i umarł Nabot.
21:15
A gdy usłyszała, że jest ukamionowan i umarł, rzekła do Achaba: Wstań a weźmi winnicę Nabota Jezraelity, który ci spuścić nie chciał za pieniądze twoje, abowiem jużci nie żyw, ale umarł.
21:16
To Achab usłyszawszy, że umarł Nabot, wstał a szedł do winnice jego, aby ją otrzymał.
21:17
Zatym Pan rzekł do Eliasza Tezbity tymi słowy:
21:18
Idź przeciwko Achabowi, królowi izraelskiemu, który jest w Samarjej, otoć jest w winnicy Nabatowej, do której szedł, aby ją otrzymał.
21:19
I mów do niego w ty słowa: Tak mówi Pan: A jużeś zabił i dostałeś? Powiedzże mu nad to: Takci dał powiedzieć Pan: Na miejscu tym, na których lizali psi krew Nabotowę, będą też lizali krew twoję.
21:20
Ale Achab rzekł do Eliasza: A jużeś mię nalazł nieprzyjacielu mój? A on mu odpowiedział: Nalazłem, abowiemeś się ty na to udał, abyś czynił złość przed Panem.
21:21
Otóż ja na cię przywiodę wszytko złe, a odejmę i wytracę z domu Achabowego, aż do namniejszego szczenięcia, tak to co jest na miejscach obronnych, jako i gdzie indziej w Izraelu.
21:22
A uczynię dom twój, jako dom Jeroboama, syna Nabatowego i jako dom Baazy, syna Achie, przeto iżeś mię poruszył w gniew, a przywiodłeś ku grzechu Izraela.
21:23
A o Jezebeli też Pan także kazał powiedzieć, że ją psi zjedzą na wale Jezraelowym.
21:24
Tego, który umrze z domu Achabowego w mieście, zjedzą psi, a tego, który umrze na polu, zjedzą ptacy powietrzni.
21:25
Aleć jeszcze nie był nikt jako Achab, któryby się tak na to udał dopuszczać się złości przed Panem, a którego jeszcze poduszcza Jezabel, żona jego.
21:26
Abowiem się dopuścił rzeczy barzo obrzydłej, chodząc za bałwany, tak wszytko jako czynili Amorejczycy, które wygnał Pan przed syny izraelskimi.
21:27
Ty słowa gdy usłyszał Achab, rozdarł na sobie odzienie swoje, a włożywszy wór na się, pościł i leżał w worze, a chodził pomaluczku.
21:28
Tedy rzekł pan do Eliasza Tezbity, tym słowy:
21:29
Widziałeś jako się Achab upokorzył przede mną? A prze tę jego pokorę, nie przywiodę nań nieszczęścia za żywota jego. Ale to nieszczęście przywiodę za syna jego na dom jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszą osobą zwaną Hebrajczykiem w Biblii był Abraham (I Mojż 14:13).
Abraham

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić