„Przez złość swoją runął niewierny, a prawy przy śmierci bezpieczny.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Przysłów 14,32

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Królewska 11:3

Tytuł oryginalny
Pierwsze Księgi Królewskie które są trzecie według Łacinników
O Przekładzie
11:1
Tedy król Salomon rozmiłował się wiele niewiast postronnych, tak córki faraonowej jako moabskich, edomskich, sydońskich i hetejskich.
11:2
Z tych narodów, o których Pan powiedział synom izraelskim: Nie wchodźcie w powinowactwo z nimi, ani się oni niechaj nie spowinowacają z wami, abowiemci odwiodą serca wasze za bogi swemi, a wżdy się z nimi Salomon łączył w miłości.
11:3
A tak miał żon przedniejszych siedmset, a założnic trzysta, które niewiasty uwiodły serce jego.
11:4
A gdy już był zeszłym w leciech Salomon, żony jego uwiodły serce jego za bogi cudzemi tak, iż nie trwał z całem sercem przy Panu, Bogu swoim, jako Dawid, ociec jego.
11:5
Ale chwalił Astoret boginię sydońską i Milcha, obrzydłego bałwana ammonickiego.
11:6
A tak Salomon dopuścił się złości przed Panem, ani chodził do końca za nim jako Dawid, ociec jego.
11:7
I zbudował Salomon kaplice Chamosowi, obrzydłemu bałwanowi moabskiemu, na górze przeciw Jeruzalem i Molochowi także, sprośnemu bałwanowi ammonickiemu.
11:8
I także uczynił żonom swym cudzoziemkom, które kadziły i ofiary sprawowały bogom swoim.
11:9
A przetoż się Pan rozgniewał na Salomona, przeto iż serce jego odstąpiło od Pana, Boga izraelskiego, który się mu był po dwakroć ukazał.
11:10
I rozkazał mu około tego, aby nie chodził za bogi cudzemi, wszakoż on nie strzegł tego, co mu Pan kazał.
11:11
Tedy Pan rzekł ku Salomonowi: Przeto iżeś się tego dopuścił nie strzegąc przymierza mego, ani wyroków, którem rozkazał tobie, rozerwę królestwo od ciebie, a dom je słudze twojemu.
11:12
A wszakoż za twego żywota nie uczynię tego dla ojca twego Dawida, ale je oderwę z ręki synowi twojemu.
11:13
Lecz nie wszytkiego królestwa oderwę, ale dam jedno pokolenie synowi twemu dla Dawida, służebnika mego i dla Jeruzalem, którem sobie obrał.
11:14
A przetoż wzbudził Pan nieprzyjaciela przeciw Salomonowi, Adad Edomczyka z narodu królewskiego, który był w Edom.
11:15
Abowiem, gdy Dawid był w Edom, Joab, hetman rycerstwa, szedł sprawować pogrzeb pobitym i pomordował mężczyzny w Edom.
11:16
I mieszkał tam Joab przez sześć miesięcy ze wszytkiemi Izraelczyki, aż wymordował wszytki mężczyzny w Edom.
11:17
Ale Adad uciekł sam z kilkiem mężów edomskich, co służyli ojcu jego i uszli do Egiptu. A jeszcze Adad był dzieciątkiem maluczkiem.
11:18
Który wyszedszy z Madian przyszli do Faran, a wziąwszy z sobą stamtąd kilka mężów przyszli do Egiptu do faraona, króla egiptskiego, który mu dał dom i potrzeby ku żywności, a dał mu ku temu osobną ziemię.
11:19
A tak Adad przyszedł ku wielkiej łasce u faraona, tak iż mu dał za żonę siostrę żony swej, rodzoną siostrę księżny Tafnes.
11:20
I porodziła mu siostra Tafnes Jenubata, syna, którego Tafnes odchowała w domu króla faraona i był Jenubat w domu królewskim miedzy syny faraonowemi.
11:21
A gdy Adad usłyszał w Egipcie, iż zasnął Dawid z ojcy swemi, a iż też umarł Joab, hetman rycerstwa, rzekł do faraona: Puść mię, abym szedł do ziemi swojej.
11:22
Któremu faraon odpowiedział: Czegożci u mnie nie dostawa, iż chcesz idź do ziemie swojej? A on mu rzekł: Nie masz nic, jedno chcę, abyś ty mnie puścił.
11:23
K temu wzbudził nań Bóg nieprzyjaciela Rezona, syna Eliadowego, który był uciekł do Adarezera, króla Soby, pana swego.
11:24
A ten był do siebie zebrał lud, a był książęciem wojska, gdy je mordował Dawid i uszli do Damaszku, a mieszkali tam, postanowiwszy go królem nad Damaszkiem.
11:25
I był nieprzyjacielem Izraelczykom po wszytek czas Salomonów, oprócz szkód, które też Adad uczynił trapiąc Izraelity, a królował w Syrjej.
11:26
Przytym Jeroboam, syn Nabata Efratejczyk z Saredy, którego matka była wdową, a zwano ją Serwa, ten będąc sługą Salomonowym, podniósł przeciwko królowi rękę swą.
11:27
A tać była przyczyna, dla której się oborzył przeciwko królowi, iż Salomon, gdy budował Mello, zabudował dziurę w mieście Dawida, ojca swego.
11:28
A Jeroboam był człowiek mężny, którego widząc Salomon, iż był młodzieniec godny ku każdej sprawie, uczynił go przełożonym nad podatki wszytkiego domu Józefowego.
11:29
Tegoż czasu, gdy Jeroboam wyszedł z Jeruzalem, potkał się z nim w drodze prorok Achiasz Sylonitczyk, a miał na sobie płaszcz nowy i nie byli jedno sami dwa na polu.
11:30
Tedy Achiasz zjąwszy on płaszcz nowy, co miał na sobie, rozdarł ji na dwanaście sztuk.
11:31
I rzekł do Jeroboama: Weźmi sobie ty dziesięć sztuk, abowiem takci powieda Pan, Bóg izraelski: Oto ja oderwę królestwo z rąk Salomonowych, a dam tobie dziesięcioro pokolenie.
11:32
Tylkoż mu jedno zostawię dla Dawida, sługi mojego i dla Jeruzalem miasta, którem obrał ze wszytkiego pokolenia izraelskiego.
11:33
A to dlatego, iż oni mnie opuścili, a chwalili Astarotę, boginią sydońską, Chamosa, boga moabskiego i Milchę, boga ammonickiego, a nie chodzili drogami moimi, ani dosyć czynili temu, co się mnie podobało, ano strzegli wyroków i sądów moich, jako Dawid, ociec jego.
11:34
A wszakoż ja nie odejmę królestwa jego, owszem go postanowię książęciem po wszytki dni żywota jego, dla Dawida, sługi mego, któregom ja obrał, iż on strzegł rozkazania mego i wyroków moich.
11:35
Ale z rąk syna jego wezmę królestwo i dam je tobie, to jest dziesięcioro pokolenie.
11:36
A synowi jego dam pokolenie jedno, aby był światłością Dawidowi, służebnikowi memu, po wszytek czas przede mną w Jeruzalem mieście, którem ja obrał sobie, aby tam było imię moje.
11:37
A ciebie wezmę i będziesz królował nad wszytkiem, jakoć się podobać będzie, a będziesz królem nad Izraelem.
11:38
Nad to jeśli słuchać będziesz wszytkiego, co ja rozkazuję tobie, a będziesz chodził drogami moimi, czyniąc temu dosyć, co się mnie podoba, strzegąc wyroków moich i rozkazania mojego, jako czynił Dawid, służebnik twój, tedy ja będę z tobą, a zbudujęć dom mocny, jakom zbudował Dawidowi i podam ci Izrael.
11:39
I dlatego trapić będę potomstwo Dawidowe, a wszakoż nie po wszytki czasy.
11:40
A tak Salomon przeto chciał zabić Jeroboama, ale on uciekł do Egiptu, do Sesaka, króla egiptskiego i był tam, aż do śmierci Salomonowej.
11:41
Wszytki tedy ine sprawy Salomonowe, którekolwiek czynił i mądrość jego, wypisane są w księgach spraw Salomonowych.
11:42
A wszytek czas, jako długo Salomon królował w Jeruzalem nad Izraelem, było czterdzieści lat.
11:43
Zasnął potym Salomon z ojcy swoimi i pogrzebion jest w mieście Dawida, ojca swego, a królował po nim Roboam, syn jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Gal 5:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Izraelici przynieśli tak wiele ofiar na budowę Przybytku że Mojżesz musiał powiedzieć im aby już przestali je przynosić (II Mojż 36:2-7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić