„I stało się roku szóstego, dnia piątego, miesiąca szóstego, gdym siedział w domu swym, a starszy z Judy siedzieli przede mną, tam ręka Pańska przypadła na mnie.”

Biblia Brzeska: Księga Ezechiela 8,1

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Królewska 10:17

Tytuł oryginalny
Pierwsze Księgi Królewskie które są trzecie według Łacinników
O Przekładzie
10:1
A usłyszawszy królowa Saba sławę Salomonowę z imienia Pańskiego, przyjechała aby go doświadczyła w gadkach.
10:2
I wjechała do Jeruzalem barzo z wielkiem pocztem z wielbłądy, którzy nieśli rzeczy wonne i złota barzo wiele, a przy tym i kamienie drogie. A tak przyszła do króla Salomona, a rozmawiała z nim o tym, cokolwiek była umyśliła.
10:3
Ale Salomon odpowiedał jej na wszytki słowa, a nie była żadna gadka, której by król zgadnąć jej nie miał.
10:4
I widziała królowa Saba wszytkę mądrość Salomonową i dom, który był zbudował.
10:5
K temu potrawy u stołu jego i jakiem porządkiem siadali i stali przed nim służebnicy jego, szaty ich i picia jego i ofiary, które sprawował w domu Pańskim, tak iż się prawie zumiała.
10:6
Potym rzekła do króla: To com ja słyszała w ziemi mojej o sprawach twoich i o mądrości twojej, prawdą jest.
10:7
Alem nie wierzyła powieściam onym, ażem sama przyjechawszy oglądała to oczyma swemi. A zaiste mi nie dano sprawy o połowiej tego, abowiem mądrość i dobroć twoja więcsza jest, a niżelim o niej sławę słyszała.
10:8
Szczęśliwym jest lud twój i służebnicy twoi, którzy są około ciebie, słuchając zawsze mądrości twojej.
10:9
Niechajże Pan, Bóg twój, będzie błogosławiony, który ciebie tak umiłował, iż cię postanowił na stolicy izraelskiej, przeto iż Pan umiłował Izraela na wielki i uczynił cię królem, abyś sądził w sprawiedliwości.
10:10
Tedy ona dała królowi sto i dwadzieścia talentów złota i wiele rzeczy wonnych i kamienia drogiego, tak iż potym nigdy taka wielkość rzeczy wonnych nie była przyniesiona, jakową darowała królowa Saba Salomona króla.
10:11
Przytym okręt Hirama, w którym było złoto z Ofir, przyszedł stamtąd wioząc drzewa almugim i barzo wiele kamienia drogiego.
10:12
I uczynił król podpory z almugim do domu Pańskiego i do domu królewskiego, harfy i skrzypice śpiewakom, tak iż po tym nigdy nie były przywiezione takowe drzewa almugim, ani widziane aż do dnia tego.
10:13
I pozwolił król Salomon królowej Sabie wszytkiego, o co prosiła, okrom upominków, które jej też sam darował prawie królewskich. A tak potym jechała stamtąd do swej ziemie i z swem dworem.
10:14
A złota, które do Salomona na każdy rok przychodziło, była waga sześćset sześćdziesiąt i sześć talentów.
10:15
Oprócz tego, co miał od kupców i z handlu tych, którzy rzeczami wonnemi kupczyli i od wszytkich królów arabskich i książąt ziemie.
10:16
Tedy uczynił Salomon dwieście tarczy ze złota szczerego, odważywszy na każdą z nich sześćset syklów złota.
10:17
Przy tym trzysta puklerzów ze złota szczerego odważywszy na każdy trzy funty złota i schował je król w domu, który był w lesie libanowem.
10:18
Nad to też uczynił król stolicę wielką z kości słoniowej, którą obił szczerym złotem.
10:19
A przy onej stolicy było sześć stopniów, której wierzch okrągły był z tyłu i poręcza były z obudwu stron, gdzie było siedzenie, a na końcach poręcza stali dwa lwi.
10:20
Po obudwu też stron onych sześci stopniów stało dwanaście lwów i nie była w żadnem królestwie takowa stolica uczyniona.
10:21
A wszytko naczynie, z którego pijał król Salomon było złote, także i wszytko naczynie domu, który był w lesie libanowem, sprawiono było z szczyrego złota, a nic nie było ze śrebra, bo za czasu Salomonowego nie ważono sobie śrebra za nic.
10:22
Abowiem królewski okręt z okrętem Hiramowym chadzał morzem raz we trzech lat do Tarsis, na którym przynoszono złoto i śrebro, kości słoniowe, korki morskie i pawy.
10:23
A tak Salomon król sławnie przewyższał wszytki ine króle ziemskie i w bogactwach i w mądrości.
10:24
A wszyscy mieszkający w onych ziemiach starali się, aby widzieli Salomona, a słuchali mądrości jego, którą go był Pan Bóg obdarzył w sercu jego.
10:25
I przyniósł mu każdy dary swe, klenoty śrebrne i klenoty złote, szaty, zbroje, rzeczy wonne, konie i muły, a to na każdy rok.
10:26
A tak Salomon zebrał wozy i jezdne, a było tysiąc i czterysta wozów jego, a dwanaście tysięcy jezdnych, które rozsadził po miastach na to obranych, część ich zostawiwszy przy sobie w Jeruzalem.
10:27
Nad to król zniósł do Jeruzalem śrebra tak wiele, jako kamienia, a cedrów jako sykomorów, których się mnóstwo rodzi po polach.
10:28
Przywodzono mu też konie z Egiptu, które tam kupcy królewscy za pieniądze jego skupowali.
10:29
A przywodzono woźniki z Egiptu, które szacowano na sześćset śrebrników, to jest każdego konia za sto i za pięćdziesiąt. A tak wszyscy królowie hetejscy i królowie syryjscy nie mogli koni dostawić, jedno z rąk ich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie - ale nowe stworzenie.
NBG Gal 6:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Każdy mówił tym samym językiem dopóki nie wydarzył się incydent z Wierzą Babel (I Mojż 11:1-9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Panie! Zgotuj nam pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!
Iz 26:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić